Sökning: "Carin Forsman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Carin Forsman.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelser av patientens omvårdnadsbehov vid livets slutskede : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Carin Karlsson Forsman; Madeleine Persson; [2020]
  Nyckelord :end of life care; literature review; nurses experience; palliative care; livets slutskede; litteraturöversikt; sjuksköterskans upplevelser; palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård ska förebygga och lindra lidande genom att tidigt identifiera, bedöma och behandla smärta samt se till de fysiska, psykosociala och andliga behoven. Omvårdnaden fokuserar på smärtlindring, stöd och information till patienten och dess närstående. LÄS MER

 2. 2. Barnmorskors sätt att genomföra inskrivningsbesöken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Anna-Carin Forsman; [2019]
  Nyckelord :Booking interview; expecting parents; midwife; pregnancy; professional support; Barnmorska; blivande föräldrar; graviditet; inskrivningsbesök; professionellt stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskor bör eftersträva en god vårdrelation för att överbrygga den sårbarhet och osäkerhet graviditeten skapar. Inskrivningsbesöken vid graviditet är omfattande, det är mycket information som ska hanteras, vilket försvårar möjligheten till en god vårdrelation. LÄS MER

 3. 3. Växter och jord i urban miljö : en fallstudie vid Västergatan i Eslöv

  L3-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna-Carin Forsman; [2007]
  Nyckelord :kompaktering; kompakterad jord; saltpåverkan; urban miljö; årsringsmätning; urban jord; saltskydd; pH; näringsämnen; dräneringsförhållanden; osmotisk stress; jordpartikelspridning; saltstress; etableringsskötsel;

  Sammanfattning : Detta arbete består av två delar. En litteraturstudie med stort fokus på jorden och en praktisk undersökning av trädraden vid Västergatan i Eslöv där vegetationen består av Acer platanoides och Stephanandra incisa 'Crispa'. LÄS MER