Sökning: "Caroline Björkman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Caroline Björkman.

 1. 1. Företagstyp och kapitalstruktur: finns det ett samband? : En studie på svenska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Lovisa Björkman; Caroline Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; market-to-book ratio; materiella tillgångar; penging order; informationsasymmetri; svenska företag;

  Sammanfattning : Purpose and aim By studying swedish public companies and their annual reports through the years of 2005-2015, the purpose of this study is to determine whether there are any similarities in the capital structure of companies with homogenous market-to-book ratio and tangible assets. A comparison on industry level will also take place. LÄS MER

 2. 2. "Alla barn behöver lära sig sociala förmågor, det kommer sällan helt naturligt" - hur elva pedagoger i förskolan ger stöd till barn i samspelssvårigheter

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Caroline Björkman; Sandra Sinclair Alenfors; [2012-02-02]
  Nyckelord :samspelssvårigheter; förhållningssätt; utåtagerande; inåtagerande; förskolan;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att synliggöra några pedagogers förhållningssätt, strategier och metoder kring barn som beskrivs ha samspelssvårigheter i förskolan. De frågeställningar studien utgår ifrån är: • Vilken förståelse och kunskap har pedagogerna när det gäller barn i samspelssvårigheter? • Hur ger pedagogerna barnen stöd i att bli mer delaktiga i lek och vardagliga aktiviteter i interaktion med andra barn och vuxna? • Hur beskriver pedagogerna sin samverkan till vårdnadshavarna?• Hur beskriver pedagogerna det externa stödet gällande arbetet med barn i samspelssvårigheter?Teori: Studien utgår från det sociokulturella perspektivet, där man ser att den rådande kulturen och de sociala miljöförhållandena påverkar barns inlärning – utvecklingsprocess. LÄS MER

 3. 3. Tummelisa och NO-undervisning - NO och språkutveckling i de tidigare skolåren

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Caroline Ahrend Björkman; [2009]
  Nyckelord :bedömning; naturvetenskap; NO; yngre barn; grundskolans tidigare år; skönlitteratur; språkutveckling; svenska; tematiskt arbete; ämnesövergripande undervisning;

  Sammanfattning : Min avsikt har varit att utforma en undervisningsmall för de tidiga skolåren. Denna ska, med utgångspunkt i kursplaner och litteratur, integrera NO och språkutveckling där mål, metod och bedömningsform är sammanlänkade. LÄS MER