Sökning: "Digitala stödverktyg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Digitala stödverktyg.

 1. 1. Integrering av medarbetarperspektiv vid utveckling av digitala vårdtjänster inom primärvården

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Asik Ahmed; Milan Simonovic; [2021]
  Nyckelord :Digitala stödverktyg; integrerad produktutveckling; kundinvolvering; vårdpersonal; hälsoteknikbolag;

  Sammanfattning : Nya tekniska innovationer dyker ständigt upp som kan förändra en hel bransch. För att bolag ska behålla sin marknadsposition måste de vara uppmärksamma och vara öppna för nya tekniska lösningar. LÄS MER

 2. 2. "Vi får ett digitalt utanförskap som vi på något vis måste hantera" : En kvalitativ undersökning om hur digitala stödverktyg kan bidra till att minska det digitala utanförskapet bland äldre.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Ida Gärdqvist; Pernilla Olsson; [2021]
  Nyckelord :Older adults; digital exclusion; digital technology; digital support tool; Äldre; digitalt utanförskap; digital teknik; digitalt stödverktyg;

  Sammanfattning : Many older people find it difficult to start using new technology and difficult to get the help when they need it. Society is becoming increasingly digital, therefore there's a risk ending up digitally excluded. LÄS MER

 3. 3. Vägen till en digital ledarskapsförmåga : Befintliga framgångsfaktorer och hinder

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Andreas Persson; [2020]
  Nyckelord :Informationslogistik; kontext; förändring; motivation; styrning; ledarskap; system;

  Sammanfattning : Uppsatsen knyter an till Westerman, Bonnet och McAfee och deras vägvisning kring hur ett företag kan använda teknologi för att transformera verksamheten (Westerman et al, 2014). Uppsatsen syftar till att studera förändringsförutsättningarna i en organisations befintliga ledarskapsförmåga, genom att använda befintlig data från genomförda medarbetarundersökningar, vilka är kvantitativt utförda med frågeställningar utifrån motivation, ledarskap och styrning. LÄS MER

 4. 4. Införande av digitalt mätsystem i tillverkande SME företag : MeasurLink

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Alexandra Kapsalis; Roy Khazzaka; [2020]
  Nyckelord :MeasurLink; quality assurance; digital implementation; measurement system; standardized working method; MeasurLink; kvalitetssäkring; digital implementation; mätsystem; standardiserat arbetssätt;

  Sammanfattning : Kvaliteten på produkterna som tillverkas av SME företag har hög betydelse för deras konkurrenskraft. Att kunna producera skräddarsydda artiklar med hög kvalitet samt kunna leverera i tid och enligt specifikation är några av de vanligaste krav stora företag ställer som kunder. LÄS MER