Sökning: "Dokumenthantering"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade ordet Dokumenthantering.

 1. 1. Utvärdering av dokumentbiblioteket Arkiva genom användbarhetstestning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Mikael Ekener; [2022]
  Nyckelord :Användbarhet; dokumenthantering; dokumentbibliotek; användbarhetstester; distans; hemmiljö; kommunikation vid användbarhetstester;

  Sammanfattning : Den här studien ämnar undersöka användbarheten hos två olika versioner avdokumentbiblioteket Arkiva som ägs av Projektengagemang. Arkiva finns i två versioner, ensom har ansetts vara föråldrad och en nyutvecklad som ännu är otestad. LÄS MER

 2. 2. Entropi, ledningssystem och ordning & reda

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Jonathan Schmidt Eriksson; Jonathan Brauer; [2022]
  Nyckelord :Entropi; Ledningssystem; ISO 9001; Lean Manufacturing; 5S; Organisatorisk strukturering; Dokumenthantering; Processkartläggning;

  Sammanfattning : Studien lämpar sig för organisationer som avser implementera ledningssystem och behöver införskaffa sig information om utförandet. Dessutom belyser studien vad som bör beaktas för att uppnå långsiktigt framgångsrikt ledningssystem samt motverka uppkomsten av entropi. LÄS MER

 3. 3. Dokumenthanteringen på kulturförvaltningen i Värnamo kommun : - en studie av personalens upplevelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Viktoria Sjöström; Emelie Jonasson; [2021]
  Nyckelord :document management; digital documents; efficiency; usability; dokumenthantering; digitala dokument; effektivisering; användbarhet;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete som är utfört på kulturförvaltningen i Värnamo kommun och där syftet varit att under april-maj 2021 kartlägga hur deras dokumenthantering ser ut genom att ta reda på medarbetarnas upplevelse av den.   På grund av en ostrukturerad dokumenthantering fick vi i uppdrag att titta på det ur vår synvinkel. LÄS MER

 4. 4. Blockchain och framtidens globala sjöfartssystem : En kvalitativ studie av innovation inom sjöfart

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nora Ekström; Anton Gollbo; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker egenskaper hos och spridning av innovation inom global sjöfart. Specifikt undersöks innovation i form av digitala system drivna av blockchain. LÄS MER

 5. 5. Dokumentation i gränslandet : Dokumenthantering av volontärsinsatser från ideella organisationer vid krissituationer

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Olga Strelnikova; [2021]
  Nyckelord :non-profit organizations; volunteering; individual archives; document management; extraordinary events; volunteers; archival science.; ideella organisationer; volontär; enskilda arkiv; dokumenthantering; extraordinära händelser; frivilligpersonal; arkivvetenskap.;

  Sammanfattning : I vårt gemensamma samhälle anses volontärarbete ofta vara något speciellt, något som man kan ha eller inte ha. Denna missuppfattning beror delvis på bristande kunskap och intresse för denna typ av aktivitet. LÄS MER