Sökning: "Ebba Lundgren"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Ebba Lundgren.

 1. 1. Vägen mot ökad transporteffektivitet - En studie om hur ökad transporteffektivitet kan möjliggöra för transportköpare inom byggsektorn att minska sin miljöpåverkan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Lundgren; Heléne Freij; [2020-06-30]
  Nyckelord :transporteffektivitet; transportköpare; byggsektorn; KPI; digitala hjälpmedel; miljöpåverkan; supply chain management;

  Sammanfattning : Vägtransporter är det dominerande transportslaget i Sverige och dessa transporter ökar i antal.Utsläpp från lastbilstransporter bidrar till den globala uppvärmningen och som en följd av denökade miljömedvetenheten har ett ökat tryck uppstått på företag för att de skall bidra tillförbättring. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen av grupparbete : En intervjustudie om elevers upplevelse av grupparbete

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Ebba Lundgren; [2019]
  Nyckelord :Grupparbete; gymnasieelever; upplevelse; arbetsbelastning; uppgift;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka elevers upplevelse av grupparbete i skolan. Kvalitativ intervjustudie användes som metod. Deltagarna i studien var fyra gymnasieelever som en och en intervjuades om sina upplevelser av grupparbete. LÄS MER

 3. 3. Hon är ju ingen Strindberg direkt : En receptionsstudie av fem romaner med bekännelsekaraktär ur genussynpunkt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Sanna Nilsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utifrån en jämförelse av fem verk av fyra författare - Karl Ove Knausgård, Lars Norén, Maja Lundgren och Carina Rydberg se huruvida mottagandet skiljer sig åt ur genussynpunkt mellan dessa författares verk som är av liknande karaktär. Detta utförs med hjälp av Yvonne Hirdmans genusteorier och delvis av Ebba Witt-Brattströms teorier om könsanalog läsning. LÄS MER

 4. 4. Flickorna Lundgrens trädgård - dokumentation av en 1930/1940-tals trädgård i Skåne

  Kandidat-uppsats, SLU/Horticulture (until 121231)

  Författare :Ann Richardsson; [2011]
  Nyckelord :Flickorna Lundgren; perenner; växtinventering; funktionalism; Arts- and Craftsrörelsen;

  Sammanfattning : Café Flickorna Lundgren ligger vid fiskebyn Skäret, mellan Mölle och Jonstorp i Höganäs kommun. Hit har det kommit gäster varje sommar för att fika en stund i den blommande trädgården. År 1938 öppnade familjen Lundgren ett café i den gamla stugan från 1700-talet. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av gånghjälpmedlets utformning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Ebba Thuresson; Lisa Ulander Lundgren; [2010]
  Nyckelord :arbetsterapi; gånghjälpmedel; utformning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Aktiviteter utvecklar människans förmågor och kunskaper. Att vara delaktig i de beslut som rör ens dagliga liv är centralt inom arbetsterapi. LÄS MER