Sökning: "Överlämning skola"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Överlämning skola.

 1. 1. ÖVERGÅNGEN TILL FÖRSKOLEKLASS FÖR BARN SOM UPPVISAR SÅRBARHET

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Malin Tenblad; [2020-04-16]
  Nyckelord :övergång; sårbarhet; förskoleklass; förskollärare; utvecklingsekologi;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare i förskolan och i förskoleklass ser på övergången till förskoleklass för barn som uppvisar sårbarhet utifrån möjligheter, hinder, samarbetsformer och den egna yrkesrollen. Denna kvalitativa studie är inspirerad av en utvecklingsekologisk teori som utgår från samspelet mellan individen och den omgivande miljön. LÄS MER

 2. 2. Speciallärares arbete med elever i matematiksvårigheter : från upptäckt och identifiering till stödinsatser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Caroline Albo; Jenny Stenson; [2020]
  Nyckelord :identifiering; interventioner; matematiksvårigheter; speciallärare;

  Sammanfattning : Denna studie utgår från problemområdet att en stor andel elever i grundskolans senare del inte når målen i matematik. Detta kan för eleven leda till negativa konsekvenser både vad det gäller begränsade fortsatta utbildningsvägar men även vad gäller mående. LÄS MER

 3. 3. ”Dialog med eleverna är ett av fundamenten i min profession” : en enkätstudie om elevers delaktighet i val av anpassningar vid dyslexi

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Marie Hahn; Jessica Ekenheim Sebina; [2020]
  Nyckelord :Dyslexia; participation; reading and writing difficulties; special educational perspectives; special support; student influence; transitions between stages; Dyslexi; delaktighet; elevinflytande; läs- och skrivsvårigheter; specialpedagogiska perspektiv; särskilt stöd; överlämningar mellan stadier;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utreda hur speciallärares eller specialpedagogers tillvägagångssätt ser ut, när de tar reda på vilka anpassningar som gynnar elever med dyslexi. Detta undersöks genom att studera hur olika gymnasieskolor utformar anpassningar eller använder sig av de anpassningar som eleven har haft tidigare på högstadiet, samt ta reda på hur överlämning görs, mellan de stadierna. LÄS MER

 4. 4. Överlämningar från högstadiet till gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Camilla Bergman; [2020]
  Nyckelord :Överlämningar; systemteori; Likvärdighet;

  Sammanfattning : Förhoppningen med denna studie är att få upp ögonen på hur viktig en bra överlämning är. Att se om regeringens lagändring av hur en överlämning ska gå till följs eller inte och varför göra en lagändring om den inte följs? Undersökningen vill belysa att man som mottagande skola inte kan få för mycket information om en elev utan desto tydligare överlämning desto större chans till en lyckad skolgång. LÄS MER

 5. 5. Överlämningar vid skolbyte – från grundskolan till gymnasieskolans introduktionsprogram : - En fenomenologisk studie av lärares upplevelse av överlämningar från grundskolan till gymnasieskolans introduktionsprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Rebecka Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Specialpedagogik; överlämning; introduktionsprogram; särskilda behov; systemteori; fenomenologisk analys. ;

  Sammanfattning : Övergången från grundskolan till gymnasieskolans introduktionsprogram är viktigt både för eleven och lärarna på den mottagande skolan. I studien har lärarnas upplevelse av överlämningar och den information som lämnas till mottagande skola studerats. LÄS MER