Sökning: "Överlämning skola"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Överlämning skola.

 1. 1. Samverkan mellan skola och fritids : En studie om samverkan mellan verksamheterna i Borås Stad.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Philippa Johansson; [2019]
  Nyckelord :samverkan; Borås Stad; fritidshem; fritidslärare; skola; förskoleklass; lärare; rektor; systemteori; organisation;

  Sammanfattning : För sex år sedan tog jag examen från lärarutbildningen vid Högskolan i Borås och under min utbildning hade jag fått många tips och idéer på hur klasslärare och fritidslärare kunde dela upp undervisningen och ansvara för olika delar av undervisningen beroende på kompetens och intresse. När jag kom ut i arbetslivet var det inte den verkligheten jag mötte. LÄS MER

 2. 2. Starka system och bräckliga broar En studie om övergångar från och inom förskola och skola för barn och elever med en NPF-problematik utifrån ett systemteoretiskt- och specialpedagogiskt perspektiv.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jonas Malmgren; Johanna Palmaeus; [2018]
  Nyckelord :Förskola; Förskoleklass; NPF; Organsisation; Skola; Specialpedagogiska perspektiv; Systemteori; Övergångar; Överlämningar;

  Sammanfattning : Abstract Program och kurs: Specialpedagogprogrammet/ Magisteruppsats 15hp Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Vt 2018 Handledare: Lisa Hellström Examinator: Magnus Erlandsson Titel/ Rapportnummer: Starka system och bräckliga broar - En studie om övergångar från och inom förskola och skola för barn och elever med en NPF-problematik utifrån ett systemteoretiskt- och specialpedagogiskt perspektiv. Nyckelord: förskola, förskoleklass, NPF, organisation, skola, specialpedagogiskt perspektiv, systemteori, övergångar, överlämningar. LÄS MER

 3. 3. Systematisk övergång : En specialpedagogisk analys av lärares muntliga framställningar om övergång från grundskola till gymnasiets Språkintroduktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Sofie Hammarqvist; [2017]
  Nyckelord :övergång; överlämning; stadieövergång; samverkan; konflikt; dokumentation; bedömning; Språkintroduktion; skola; nyanländ; elev; läridentitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att analysera muntliga framställningar av lärare på gymnasiets Språkintroduktion, om övergången av elever från grundskolan till Språkintroduktionen på gymnasiet. Som metod användes insamling och analys av kvalitativa forskningsintervjuer. LÄS MER

 4. 4. "Det funkar bra!" : Förskollärares konstruktioner av hur man organiserar för barns övergångar mellan förskola och förskoleklass

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Evelina Grenemark; Anna-Lena Lestander; [2017]
  Nyckelord :Förskola; förskoleklass; förskollärare; samverkan; övergång; överlämning.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att beskriva och jämföra förskollärares perspektiv på barns övergångar och samverkan mellan förskola och förskoleklass. Studien började med en litteraturstudie som behandlade historia och teorier rörande samverkan och övergångar. LÄS MER

 5. 5. Goda relationer, motivation och genusmedvetenhet : En studie om flickor med ADHD och skolcoacher

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Susanna Winberg Sundin; Mio Volden Lundegård; [2017]
  Nyckelord :ADHD; anpassningar; genus; kategoriskt perspektiv; oro; relationellt perspektiv; skolfrånvaro; skolcoacher; särskilt stöd; utåtagerande beteende; ångest; överlämning.;

  Sammanfattning : Specialpedagogiska frågeställningar handlar bland annat om normalitet och avvikelse, integrering, delaktighet, lärande, makt och inkludering enligt Jakobsson & Nilsson (2011). Det är utifrån de specialpedagogiska frågeställningarna som vi har valt att undersöka hur flickor som fått diagnosen ADHD under senare delen av sin skoltid, eller till och med efter att de slutat skolan, har upplevt sin skolgång. LÄS MER