Sökning: "Emma Wulff"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Emma Wulff.

 1. 1. Financial inclusion i svenska kreditinstitut : - en kritisk studie av hur utformningen av den svenska regleringen bidrar till inkludering

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Emma Wulff; [2020]
  Nyckelord :Financial inclusion; inkludering; betalkonto; betalkontodirektivet; PAD; finansiella system;

  Sammanfattning : Financial inclusionär det tillstånd i vilket människor har tillgång till och använder sig av finansiella tjänster. Sedan början av 2000-talet bedrivs arbete för att främja financial inclusion världen över, bland annat genom att öka antalet personer som är anslutna till ett finansiellt institut och har tillgång till ett betalkonto. LÄS MER

 2. 2. Kommer förskoleklassen bli den nya ettan? : En kvalitativ studie om att lärare befinner sig i ett gränsland mellan förskola och skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Sofie Wulff; Emma Uthas; [2018]
  Nyckelord :Förskoleklass; gränsland; obligatorisk förskoleklass; övergångar; lek;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att vinna kunskap om hur lärare inom förskola och förskoleklass uppfattar övergången mellan förskola och förskoleklass. Fokuset har varit på möjligheter och hinder lärarna upplever vid övergången mellan förskola och förskoleklass, lärarnas uppfattningar kring leken för barn och elever samt vilka eventuella konsekvenser lärarna anser det kan bli när förskoleklassen blir obligatorisk. LÄS MER

 3. 3. Begränsade besiktningsklausuler i samband med fastighetsköp : En systematisk analys beträffande det eventuella behovet av lagstadgade formkrav för begränsade besiktningsklausuler i fastighetsköpsavtal

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Louise Loberg; Emma Wulff; [2018]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; besiktningsklausul; besiktningsklausuler; begränsad besiktningsklausul; begränsade besiktningsklausuler; formkrav; öppen besiktningsklausul; öppna besiktningsklausuler; jordabalken; fastighetsmäklarlagen; fastighetsmäklare; fastighetsmäklarinspektionen;

  Sammanfattning : Ett fastighetsköp är en betydande affär som de flesta personer genomför någon gång under sin livstid. Delvis på grund av fastigheters höga förmögenhetsrättsliga värde har lagstiftaren ansett det vara nödvändigt med vissa lagstadgade formkrav, som exempelvis att köpekontraktet ska vara skriftligt och undertecknas av båda parter. LÄS MER

 4. 4. "Man kan väl typ dö" : Ungdomars föreställningar om narkotika

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sara Norlin; Emma Wulff; [2005]
  Nyckelord :ungdomar; narkotika; narkotikamissbruk; attityder; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to investigate the opinions of young people, age 14-16, at a school in a middle-sized city in Sweden, concerning narcotics. The questions we asked ourselves were; -What are young peoples' ideas of narcotics? -What do young people imagine when they think of a drug addict? -What reasons do young people give to start using narcotics? -What gender-related opinions do young people have regarding drug abuse? -What do young people think about legalization of narcotics? For this purpose we interviewed six girls and six boys. LÄS MER