Sökning: "Forskningsprojekt"

Visar resultat 1 - 5 av 370 uppsatser innehållade ordet Forskningsprojekt.

 1. 1. Predicting the outcome of IVF treatments using forward selection regression and linear discriminant analysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Agnes Ekman; Linnéa Fahlberg; [2022]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : As more and more In Vitro Fertilizaiton (IVF) treatments are performed each year, there is a need to better predict the outcomes of different stages of the treatment and hence get a better understanding of which hormonal and physical parameters affect the treatment outcome and in what way. In this study, the effect of interaction between baseline AMH (anti-mullerian hormone) and DFI (DNA fragmentation index) on the chance of obtaining at least one good quality embryo was investigated, but no significance was found. LÄS MER

 2. 2. Hur en byggherre kan bygga flerbostadshus både lönsamt och hållbart

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Allan Fili; Ali El-Ansari; [2022]
  Nyckelord :Profitability; sustainable development; developer; multifamily housing; Lönsamhet; hållbart byggande; byggherre; flerbostadshus;

  Sammanfattning : Byggsektorn står för en stor del av den svenska ekonomin. I Sverige omsätter byggföretagen omkring 540 miljarder kronor på bygginvesteringar, vilka utgörs av ny-, om- och tillbyggnader av bostäder och lokaler. Majoriteten av Sveriges hushåll bor i flerbostadshus. LÄS MER

 3. 3. Interaction design for Augmented Reality Head-Up Displays : Developing graphics design and evaluating perceptual and safety aspects for navigation use cases

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Johan Hansols; [2022]
  Nyckelord :industrial design engineering; human-centered design; user experience design; Augmented reality head-up displays; visual perception; AR-HUD navigation; automotive industry; user-testing; teknisk design; användarcentrerad design; användarupplevelsedesign; head-up-displayer med förstärkt verklighet; visuell perception; AR-HUD-navigering; fordonsindustri; användartestning;

  Sammanfattning : The interactions with everyday products and technology are often done without being noticed or reflected upon. Interactions driving a vehicle are happening automatically for most people when having experience driving. LÄS MER

 4. 4. Automatisk generering av PLC-kod med TIA Openness

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Erik Hemberg; Emma Lundin; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Projektet har utförts i samarbete med Elektroautomatik, ett företag som specialiserar sig inom automation. En del av företagets arbete består av PLC-programmering i Siemens TIA Portal. Vid uppstart av nya projekt, nyttjar företaget ett skalprojekt innehållande en struktur för PLC[1]programmen. LÄS MER

 5. 5. Unga och vuxna partnervåldsförövare : Hur skiljer sig unga och vuxna partnervåldsförövare i aspekter av riskfaktorer, bedömd återfallsrisk och allvarlighetsgrad?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Ebba Grellsgård; Arianna Kovacevic; Linnéa Löfblad; [2022]
  Nyckelord :partnervåld; SARA:SV; ålder; riskfaktorer; återfallsrisk; allvarlighetsgrad;

  Sammanfattning : Partnervåld är ett globalt folkhälsoproblem som kränker de mänskliga rättigheterna och nästan var tredje kvinna har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld av en nuvarande eller före detta partner. Föreliggande studie syftade till att undersöka hur unga män anmälda för partnervåld skiljer sig i riskfaktorer jämfört med vuxna män anmälda för partnervåld. LÄS MER