Sökning: "Gods"

Visar resultat 1 - 5 av 408 uppsatser innehållade ordet Gods.

 1. 1. Sjöfartens betydelse för ett fungerande Sverige - En studie över Sveriges krisberedskap vid avbrott i sjöfarten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Jönsson; Julia Hilltorp; [2020-07-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Då den pågående Covid-19-krisen uppmärksammat hur känslig handeln och företagens värdekedjor ärför störningar, har intresse kring Sveriges sjöfart och krisberedskap väckts. Genom en fördjupninginom detta område, vill vi med denna rapport belysa Sveriges beroende av sjöfarten. LÄS MER

 2. 2. Vägtransport av farligt gods - beräkningsmodell för olycksfrekvens

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Pontus Olsson; [2020]
  Nyckelord :transport of dangerous goods; hazardous materials; accident frequency; accident rate; heavy goods vehicle; ADR; risk analysis; transport av farligt gods; farliga ämnen; olycksfrekvens; olyckskvot; tung lastbil; riskanalys; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A novel calculation model for estimating the frequency of accidents involving transport of dangerous goods on road links is proposed. It has been developed through a design process using background knowledge gathered through study and analysis of literature and through interviews with people having expertise within the field. LÄS MER

 3. 3. Fornnordisk mytologi i dataspel : En kvalitativ innehållsanalys av God of War’s gestaltning av fornnordisk mytologi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Philip Jonasson; [2020]
  Nyckelord :Balder; Dataspel; Fornnordisk Mytologi; Freja; God of War; Kvalitativ Innehållsanalys; Mimer; Muspelheim; Nifelheim;

  Sammanfattning : This thesis analyses how norse mythology is being used in modern videogames. This is done via a qualitative content analysis using grounded theory of the game God of War from 2018 by Santa Monica Studios, and comparing the games contents with literature regarding Norse mythology, the Prose Edda and the Poetic Edda, as well as studies done on similar games in fields closely related to the subject. LÄS MER

 4. 4. Integrering av automatiserade lagersstyrningssystem

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Conrad Ulgemo; Albin Svedberg; [2020]
  Nyckelord :Warehouse management system; Inventory control; Automated inventory management systems; Manual inventory routines; Lagerstyrningssystem; Lagerstyrning; Automatiserade lagerstryningssystem; Manuella lagerrutiner;

  Sammanfattning : Det har skett mycket de senaste åren inom tillverkningsindustrin. Kundanpassning med olika tillbehör och önskemål sätter press på företags förmåga att producera. En effektiv och noggrann hantering samt lagring av gods är en förutsättning för att förbli konkurrenskraftig. LÄS MER

 5. 5. Naturlig föryngring av bok i södra Sverige – markberedning eller ej?

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Oscar Björklund; [2020]
  Nyckelord :bokskogsskötsel; kontinuitetsskogsbruk; ädellöv;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera och jämföra föryngringsmetoder som kan tillämpas när bokbestånd skall föryngras. En av metoderna är markberedning innan ollonfall. Markberedning har negativa konsekvenser som en ekonomisk utgift men även risken att ödelägga forn- och kulturlämningar ökar. LÄS MER