Sökning: "Helena Nordin"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Helena Nordin.

 1. 1. Formativ bedömning av elevers läsförståelseutveckling genom gruppdiskussioner : En litteraturstudie om sambandet mellan läsförståelseutveckling, gruppdiskussioner och formativ bedömning med inriktning mot årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :My Dahlqvist; Helena Nordin; [2022]
  Nyckelord :Formativ bedömning; Gruppdiskussioner; Läsförståelseutveckling; Reciprocal Teaching; Quality Talk;

  Sammanfattning : Det svenska samhället bygger på förmågan att kunna läsa och skriva och läsförståelse är av den anledningen en viktig förutsättning för att bli en delaktig samhällsmedborgare. Bedömning av elevers läsförståelse är många gånger problematisk på grund av dess komplexitet, men samtidigt nödvändig. LÄS MER

 2. 2. Högläsning i klassrummet : På vilket sätt används högläsning i undervisningen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Helena Nordin; [2021]
  Nyckelord :Högläsning; läsa högt; läsning i klassrummet.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare arbetar med högläsning i klassrummet. Tidigare forskning säger att högläsning är positivt och stärker barns språkinlärning. Det finns inte mycket forskning om hur lärare arbetar med utförandet av högläsning i klassrummet. LÄS MER

 3. 3. Mat och motion i naturvetenskaplig undervisning : En intervjustudie med lärare om hur de arbetar för att öka barns medvetenhet om hälsofrågor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Helena Nordin; [2021]
  Nyckelord :Motion; kost; naturvetenskaplig undervisning; läroplan; fenomenografi.;

  Sammanfattning : I detta självständiga arbete har jag undersökt hur lärare i årskurs 1–3 beskriver sitt arbete med hälsofrågor för att göra eleverna medvetna om mat och motion. Fokus ligger på lärares undervisning i naturvetenskap och hälsofrågor. LÄS MER

 4. 4. Bedömning av funktionell förståelighet hos barnnormering och validering av Intelligibility in Context Scale på svenska

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Elin Anrep-Nordin; Helena Emanuelsson; [2020-11-20]
  Nyckelord :Förståelighet; barn; kommunikation; Intelligibility in context scale ICS ; tal- och språkstörning; Intelligibility; children; communication; Intelligibility in context scale ICS ; Speech sound disorder SSD ;

  Sammanfattning : Föreliggande studies syfte var att normera och validera den svenska versionen av skattningsformuläret “Intelligibility in context scale” (ICS), som är ett material för att bedöma hur förståeligt ett barn är i olika sammanhang. Deltagarmaterialet (samtyckesblankett, ICS-formulär, frågeformulär) distribuerades till vårdnadshavare via förskolor och skolor. LÄS MER

 5. 5. Palomar e gli animali: analisi del modo di rappresentazione nel testo di Italo Calvino

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Italienska

  Författare :Helena Nordin; [2020]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER