Sökning: "Hjälp till självhjälp"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Hjälp till självhjälp.

 1. 1. Boendestöd - en insats som leder till större självständighet : Politikers synpunkter gällande boendestöd och avgifter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Amina Delibasic; Michelle Foroughi; Mikaela Sköldberg; [2018]
  Nyckelord :Housing support; mental disabilities; politicians; independence; economy; Boendestöd; psykiska funktionsnedsättningar; politiker; självständighet; ekonomi;

  Sammanfattning : Uppsatsens övergripande syfte var att undersöka insatsen boendestöd ur ett politikerperspektiv samt varför en del kommuner valt att införa avgift för insatsen boendestöd. Kvalitativa datainsamlingsmetoder användes i form av semistrukturerade telefonintervjuer med politiker i olika kommuner i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Kognitiv beteendeterapeutisk självhjälp för att hantera studiestress : En pilotstudie av ett självhjälpsprogram med minimal terapeutsassistans i universitetskontext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Adam Westerholm; Ola Olefeldt; [2018]
  Nyckelord :Student-related distress; Cognitive behavioral therapeutic self-help; bibliotherapy; perfectionism; procrastination; Studiestress; Kognitiv beteendeterapeutisk självhjälp; biblioterapi; perfektionism; prokrastinering;

  Sammanfattning : För att möta ett växande behov av tillgänglig hjälp för studiestressproblematik vid högskolor och universitet kan självhjälp som behandlingsform vara viktig att testa. I denna pilotstudie undersöktes effekten av deltagandet i ett textbaserat självhjälpsprogram utifrån kriterierna: perfektionism, prokrastinering, oro och livskvalitet, följsamhet och nöjdhet. LÄS MER

 3. 3. Migränpatienters hjälp till självhjälp, ett designdilemma. : Hur en migränapplikation bör utformas för användare vars tillstånd kan förvärras vid interaktion med skärmar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Emilia Drake av Hagelsrum; [2018]
  Nyckelord :Empowerment; eHealth; mHealth; mobile application; migraines; user experience; usability; Empowerment; eHälsa; mHälsa; mobilapplikation; migrän; användarupplevelse; användbarhet;

  Sammanfattning : Personer som lider av migrän har i de flesta fall någon gång funderat över vad som är den utlösande faktorn. Ibland vet de svaret, ibland är svaret inte lika tydligt. Att ha kunskap och förståelse över sin migrän kan öka chanserna till självhjälp och ökad empowerment. LÄS MER

 4. 4. Meningen med livet är ju att skaffa barn, så varför ska jag vänta? En kvalitativ studie av bloggar författade av tonårsmammor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Caroline Johansson; Julia Staf; [2017-01-24]
  Nyckelord :Blogg; tonårsmamma; social konstruktion; föräldraskap; stämpling;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka vad tonårsmammor genom sina egenförfattade bloggar ger uttryck för i relation till sitt föräldraskap. Mammor, vilka också är tonåringar, kategoriseras inte sällan som en socialt problematisk grupp. LÄS MER

 5. 5. Kan ACT-baserad grupprehabilitering efter avslutad cancerbehandling öka deltagarnas förmåga att leva närmre sin värderade riktning inom området hälsa generellt och sexuell hälsa specifikt?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Andrea Magnusson; [2017]
  Nyckelord :cancer; ACT; rehabilitering; hälsa; sexuell hälsa; värderad riktning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna pilotstudie hade som syfte att undersöka om ACT-baserad grupprehabilitering inklusive modifierad värderingskompass kunde öka deltagarnas förmåga att leva närmre sin värderade riktning inom områdena hälsa och sexuell hälsa. Mixad metod har använts med dels kvantitativ data från mätning med Distresstermometer, HADS, BIS och värderingskompass före, under och efter intervention och dels kvalitativ data med semistrukturerad intervju för att fånga upplevelsen av interventionen. LÄS MER