Sökning: "Hjälp till självhjälp"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Hjälp till självhjälp.

 1. 1. DIGITALT FÖRST – HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP? : En kvalitativ studie om arbetsförmedlarnas handlingsutrymme i förhållande till digitalisering i ärenden som rör arbetssökande med kognitiv funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Ricardo Molina; Elma Opijac; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ökad möjlighet att vara fysiskt aktiv på en internmedicinsk avdelning – en fokusgruppsstudie ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Kari Marie Reehorst; Susanne Wilson; [2019-08-07]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; miljö; patientperspektiv; hälsa; specialistsjuksköterska;

  Sammanfattning : Introduktion: Under tiden patienten är inneliggande på internmedicinsk vårdavdelning finns det svårigheter att kunna vara fysiskt aktiv, relaterat till aktuell sjukdomsproblematik. Det finns en risk att patienter drabbas av vårdskador relaterat till inaktivitet. LÄS MER

 3. 3. Orsaker till brister i ungdomars sömnvanor

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Amcoff Tove; Wallin Emilie; [2019]
  Nyckelord :Ungdomar; sömnvanor; elevhälsa; livskvalitet; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många studier visar att sömnen och dess kvalitet och duration är försämrad hos många ungdomar. Bristande sömn kan leda till sämre skolresultat, psykisk ohälsa och nedsatta kognitiva förmågor. LÄS MER

 4. 4. Boendestöd - en insats som leder till större självständighet : Politikers synpunkter gällande boendestöd och avgifter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Amina Delibasic; Michelle Foroughi; Mikaela Sköldberg; [2018]
  Nyckelord :Housing support; mental disabilities; politicians; independence; economy; Boendestöd; psykiska funktionsnedsättningar; politiker; självständighet; ekonomi;

  Sammanfattning : Uppsatsens övergripande syfte var att undersöka insatsen boendestöd ur ett politikerperspektiv samt varför en del kommuner valt att införa avgift för insatsen boendestöd. Kvalitativa datainsamlingsmetoder användes i form av semistrukturerade telefonintervjuer med politiker i olika kommuner i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Kognitiv beteendeterapeutisk självhjälp för att hantera studiestress : En pilotstudie av ett självhjälpsprogram med minimal terapeutsassistans i universitetskontext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Adam Westerholm; Ola Olefeldt; [2018]
  Nyckelord :Student-related distress; Cognitive behavioral therapeutic self-help; bibliotherapy; perfectionism; procrastination; Studiestress; Kognitiv beteendeterapeutisk självhjälp; biblioterapi; perfektionism; prokrastinering;

  Sammanfattning : För att möta ett växande behov av tillgänglig hjälp för studiestressproblematik vid högskolor och universitet kan självhjälp som behandlingsform vara viktig att testa. I denna pilotstudie undersöktes effekten av deltagandet i ett textbaserat självhjälpsprogram utifrån kriterierna: perfektionism, prokrastinering, oro och livskvalitet, följsamhet och nöjdhet. LÄS MER