Sökning: "Installationer"

Visar resultat 21 - 25 av 189 uppsatser innehållade ordet Installationer.

 1. 21. PLAYSPOTS : ett sätt att skapa lekvänliga stadsrum genom punktvisa insatser? En undersökning baserad på litteraturstudier och en fallstudie av playspots i Odense

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Amanda Backman; Ann-Sofie Johansson; [2018]
  Nyckelord :playspots; punktvisa insatser; lekvänlighet; lekmiljö; stadsrum; aspekter; gestaltning;

  Sammanfattning : I denna masterexamensuppsats har vi undersökt möjligheten att skapa mer lekvänliga stadsrum genom punktvisa insatser i form av playspots. En playspot är en mindre lekmiljö, en installation eller ett enskilt element med syfte att uppmuntra eller inspirera till lek i staden. LÄS MER

 2. 22. Modulbostäder som en permanent byggnad : En jämförelse av bostadsventilation och krav

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Felicia Palm; David Hindersson Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Modules; flexible; ventilation; installations; BBR Boverkets building regulations ; energy; climate shell. ; Moduler; flexibel; ventilation; installationer; BBR; energi; klimatskal.;

  Sammanfattning : Sveriges befolkning ökar och i takt med detta behöver fler bostäder byggas. En flexibel lösning till problemet skulle kunna vara modulbostäder. Detta examensarbete undersöker i huvudsak två frågeställningar. Dels hur modulerna står mot de krav som ställts på den svenska byggnadsmarknaden. LÄS MER

 3. 23. Moderniseringar av tekniska installationer i kulturhistoriskt värdefulla byggnader

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Simon Argérus; Sebastian Dimitrakis; [2018]
  Nyckelord :Kulturhistoriskt; byggnader; installationer; bevarandekrav; behovsstyrning; heritage; installations; conservation; requirements; demand-control; modernization;

  Sammanfattning : Studien undersöker om behovsstyrning av inomhusbelysning, ventilationssystem och värmesy- stem är ett effektivt sätt att modernisera kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Moderniseringen ska vidare kunna ske utan att förändringen inskränker på byggnadernas individuella bevaran- dekrav. LÄS MER

 4. 24. Energikartläggning av ett bostadshus från 2016

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Patric El-Homsi; Bramstedt Fredrik; [2018]
  Nyckelord :Geothermal heating; Energy mapping; Borehole; Energy efficiency; FTX; HYSS; Solar collectors; Bergvärme; Energikartläggning; Energibrunnar; Energieffektivisering; FTX; HYSS; Solfångare;

  Sammanfattning : Byggnaden i undersökningen stod färdig i oktober 2016 och är belägen på Kvarnvägen 31 i Gemla. Syftet är att kartlägga energianvändningen och fastställa huruvida installation av solfångare är gynnsam. Målet är att kartlägga energiåtgången, redovisa förbättringsåtgärder och analysera de tekniska installationerna. LÄS MER

 5. 25. Energianalys av nybyggt trygghetsboende

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Petter Beckne; Eric Palander; [2018]
  Nyckelord :Specific energy use; Energy analysis; VIP-Energy; Airing; Building envelope; Specifik energiförbrukning; Energianalys; VIP-Energy; Vädring; Klimatskal;

  Sammanfattning : Senast år 2045 ska utsläpp av växthusgaser reduceras till en nollnivå enligt Sveriges riksdag. I Sverige står bostads- och servicesektorn för 40 % av den sammanlagda energiförbrukningen. LÄS MER