Sökning: "Jämförelse"

Visar resultat 1 - 5 av 3594 uppsatser innehållade ordet Jämförelse.

 1. 1. Stad och Land

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Nilsson Alexander; [2018]
  Nyckelord :Miljömedvetenhet; Landsbygd; Stad; Miljösociologi; Environmental; awareness; Sociology;

  Sammanfattning : Miljömedvetenhet är ett begrepp som ofta används i media för att beskriva hur pass medveten en person är om hur dennes beteende och attityd påverkar miljön. Begreppet används ofta för att beskriva personer, företag eller organisationer,men även ibland länder. LÄS MER

 2. 2. Språkutvecklande arbetssätt hos förskolpedagoger- En jämförelse mellan språkavdelning och ordinarie förskola

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Thomas Ivarsson; Mia Wengberg; [2018]
  Nyckelord :AKK; Likvärdighet; Språkavdelning; Språklig medvetenhet; Språkstörning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Ivarsson, Thomas & Wengberg Mia (2018). Språkutvecklande arbetssätt hos förskolpedagoger – en jämförelse mellan språkavdelning och ordinarie förskola. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Stadsrummet som handelsvara : en studie om privatägda offentliga rum i staden

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Martina Jostrup; [2018]
  Nyckelord :privatägd offentlig plats; offentliga rum; privatisering; offentlighet; rätten till staden; kontroll; bevakning;

  Sammanfattning : Min ursprungliga bild av privatägda offentliga rum var färgad av en misstro över hur offentliga dessa rum egentligen är. Den privata aktören vill få avkastning från de investeringar som den har gjort och har inget intresse av att skapa bra stadsmiljöer för alla stadens invånare på samma sätt som kommunen. LÄS MER

 4. 4. Hen: mer än ett ord på tre bokstäver : En korpusbaserad studie om distributionen av olika funktioner hos pronomenet hen i sociala medier 2012-2017

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Martha-Paula Colliander; [2018]
  Nyckelord :Hen; gender-neutral pronoun; distribution; function; corpora; social media.; Hen; könsneutralt pronomen; distribution; funktion; korpusar; sociala medier.;

  Sammanfattning : Denna studie är en korbusbaserad undersökning som behandlar distributionen av olika funktioner hos pronomenet hen i sociala medier mellan 2012 och 2017. Sedan 2012, året då en stor debatt om hen briserade, har pronomenet börjat ta plats i svenska språket. LÄS MER

 5. 5. Critical literacy - att ifrågasätta omvärlden : En litteraturstudie om critical literacy i en klassrumskontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Läs & skriv; Högskolan i Jönköping/Läs & skriv

  Författare :My Söderberg; Caroline Åhman; [2018]
  Nyckelord :critical literacy; klassrum; genus; normer; literacy; effekter; förståelse;

  Sammanfattning : Eftersom skolan ska främja jämställdhet, elevers förståelse för omvärlden samt för människors olikheter, kan tillämpning av ett kritiskt förhållningssätt, det vill säga ett critical literacy-perspektiv, bidra till att denna förståelse utvecklas. Syftet med denna komparativa litteraturstudie är därför att ta reda på hur critical literacy tillämpas i klassrumskontext och vilka effekter arbetet ger, med fokus på genus, normer och identitet. LÄS MER