Sökning: "Känslomässiga faktorer och Psykologiska faktorer"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Känslomässiga faktorer och Psykologiska faktorer.

 1. 1. Faktorer som påverkar livskvalitet efter en ögonamputation - en litteraturstudie : Att leva med en ögonprotes

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Anke Christiane von Belino-Bielinowicz; [2018]
  Nyckelord :eye enucleation; eye evisceration; artificial eye; quality of life; adults; nursing; Ögonamputation; enukleation; evisceration; ögonprotes; livskvalitet; vuxna; omvårdnad;

  Sammanfattning : En ögonamputation innebär en livslång begränsning av synfunktionen vilket kan förväntas påverka livskvaliteten. Syftet var att identifiera faktorer som påverkade livskvalitet på lång sikt efter en ögonamputation i vuxen ålder samt att beskriva hur livskvaliteten påverkades. LÄS MER

 2. 2. Psykologiska och känslomässiga faktorers påverkan på hälsa hos personer med diabetes – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Pernilla Lindberg; Frida Schönqvist; [2018]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus; Emotional factors; Health; Psychological factors and Self-care; Diabetes Mellitus; Egenvård; Hälsa; Känslomässiga faktorer och Psykologiska faktorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med diabetes typ ett och typ två utsätts för stor psykologisk och känslomässig påfrestning som påverkar hanteringen av att leva med sjukdomen. Vården lägger stora resurser på den medicinska specialiteten vilket gör att psykologiska och känslomässiga faktorer inte värdesätts i samma utsträckning. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar adherence hos ungdomar med diabetes mellitus typ 1

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Tommy de la Rosée; Anna-Sara Törnquist; [2013]
  Nyckelord :Adherence; Adolescents; Diabetes mellitus type 1; Self-care; Adherence; Diabetes mellitus typ 1; Egenvård; Ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år insjuknar ca 700 barn och ungdomar med diabetes mellitus typ 1. Behandlingen är livslång och kräver kunskap och förmåga att kontrollera och justera sitt blodsocker. För ungdomar kan det vara svårt att hantera sin sjukdom i det vardagliga livet då det kan påverka sociala och psykologiska faktorer. LÄS MER

 4. 4. Att vänja sig vid smärta : En behandlingsstudie av patienter med långvarig smärta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Linnea Ahlstrand; David Tham; [2008]
  Nyckelord :pain; acceptance; interoceptive exposure; relaxation; single-subject; smärta; acceptans; introceptiv exponering; avslappning; single-subject;

  Sammanfattning : Aktuell forskning har visat att psykologiska faktorer spelar en viktig roll för upplevelsen av långvarig smärta. Denna studie undersökte effekterna av en KBT-behandling bestående av introceptiv exponering och avslappning för patienter med långvarig smärta. LÄS MER

 5. 5. Sweden rock festival : Om varför vi ständigt återkommer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Lisa Rämström; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att få mer kunskap om vilka motiv människor har till att ständigt återkomma till Sweden Rock Festival och vilka upplevelser under festivalen som attraherar dem. Frågeställningarna var: Varför väljer man att återkomma år efter år till samma festival, och vilka upplevelser under festivalen är attraherande?Till grund för empirin, ligger en kvalitativ studie med intervjuer av sju ständigt återkommande besökare till Sweden Rock Festival. LÄS MER