Sökning: "Karl Hedlund"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Karl Hedlund.

 1. 1. Utvecklingen av webbapplikationen Coffify med fokus på användbarhet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Titus Andersson; Markus Byström; Karl Engstam; Carl Hedlund; Gustav Larsson; Oskar Nordborg; Christian Saeby; Joel Wahlstedt; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : E-commerce have gotten more common the past years, and it is of great importance that sellers can offer a useable platform on the internet. During the startup-process of this project, multiple coffee roasters were contacted and they were positive to the idea of a webshop application that can help them reach more customers. LÄS MER

 2. 2. Generate, Evaluate & Select

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Anna Bökberg; Karl Hedlund; [2016]
  Nyckelord :Innovation; innovation model; idea generation; idea evaluation; idea selection; new product development; consumer goods; implementation.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background This study was conducted at a business unit at the Company, a leading global consumer goods company based in Europe, working in an increasingly hostile environment due to market deregulation and international competition. The business unit was recently separated from previously being integrated in other units and now have high targets to meet. LÄS MER

 3. 3. Elevinflytande och demokratifostran ur ett lärarperspektiv : En jämförelse av två bild- och två svensklärares uppfattningar om elevinflytande och demokratifostran i högstadiet samt gymnasiet från ett lärandeperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Karl-Johan Hedlund; [2014]
  Nyckelord :Elevinflytande; Demokratifostran; Elevdemokrati; Delaktighet; Lärande;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att beskriva och jämföra två bild- och två svensklärares inställning och tolkning på och konstruktion av elevinflytande och demokratifostran, samt skapa en förståelse för hur elevinflytande och demokratifostran kan komma till uttryck i undervisningen på en grundskola i år 7-9 och på en gymnasieskola i respektive ämne ur ett lärandeperspektiv. Frågeställningarna som besvaras är: – Vilken inställning och tolkning har lärarna av elevinflytande och demokratifostran i relation till gällande styrdokument? – Hur konstruerar lärarna elevinflytande och demokratifostran i sin undervisning? – Vilka likheter och skillnader finns det mellan lärarnas inställning och tolkning på och konstruktion av elevinflytande och demokratifostran? I uppsatsen problematiseras elevinflytande och demokratifostran utifrån lärandeteorier, teorier kring demokrati och deliberativa samtal, samt utifrån vad tidigare forskning har visat. LÄS MER

 4. 4. Främmandegöring i teori och praktik : En semiotisk studie av olika kulturella texter

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Karl-Johan Hedlund; [2014]
  Nyckelord :Främmandegöring; Bildretorik; Semiotik; Bild;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur begreppet främmandegöring kan användas som retorisk figur i olika kulturella texter samt att ge förslag över begreppets tillämpning i skolans bildundervisning. Syftet är också att med hjälp av resultatet gestalta ett eget konstnärligt verk där främmandegöring problematiseras och synliggörs. LÄS MER

 5. 5. Det tysta samtyckets motstånd : En systematisk litteraturstudie över elevinflytande i skolan

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Karl-Johan Hedlund; David Markskog; [2014]
  Nyckelord :Students influence; Pupil participation; School; Democratic schooling; Student Marginalization; Dewey; Studenter påverka; Elevinflytande; Skola; Demokratisk skolning; Student marginalisering; Dewey;

  Sammanfattning : School activities are under constant discussion. This literatur study examines student participation and its relationship to democracy mission and the factors that contribute to students marginalized in school. LÄS MER