Sökning: "Linnéa Franzén"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Linnéa Franzén.

 1. 1. Utomhusmiljöns påverkan på barns utveckling och lärande samt hälsa : en kvalitativ undersökning om förskollärares och barnskötares uppfattning om utomhuspedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Therése Franzén; Linnea Persson; [2023]
  Nyckelord :Adult perspective; development; health; learning; outdoor education; preschool.; Förskola; hälsa; lärande; utomhuspedagogik; utveckling; vuxenperspektiv;

  Sammanfattning : Barn vistas i dagens urbana samhälle allt mindre utomhus trots detta är utomhuspedagogiken en viktig del i förskolans vardag. Tidigare forskning påvisar att utomhusvistelse utgör positiva effekter på barns utveckling och lärande samt hälsa och välbefinnande, trots att det även förekommer faktorer som begränsar till utomhusvistelse. LÄS MER

 2. 2. ”Jag är i första hand en medforskare” : Förskollärares uppfattningar om naturvetenskaplig undervisning för yngre barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Amelia Bard; Linnea Alenklint; [2022]
  Nyckelord :Science teaching; preschools; young children; preschool teachers; learning; Naturvetenskapsundervisning; förskolor; yngre barn; förskollärare; lärande;

  Sammanfattning : En stor del av Sveriges 1-2 åringar vistas på förskolan och därmed innefattas av läroplanen för förskolan (Lpfö 18). Läroplanen innehåller mål och riktlinjer för naturvetenskaplig innehåll och undervisningsmetoder som kan främja barns lärande. Tidigare forskning menar att det finns flera olika metoder att undervisa yngre barn. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskors uppfattningar av att samtala om sexuell hälsa med äldre människor på vårdcentral : En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emilia Ingemarsson; Linnéa Franzén; [2020]
  Nyckelord :District nurse; sexual health; elderly; health center; caring communication; Distriktssköterska; sexuell hälsa; äldre människor; vårdcentral; samtal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuell hälsa innebär bland annat ett fysiskt, emotionellt, mentalt tillstånd och socialt välbefinnande i relation till sexualitet. Attityder till äldres sexuella hälsa har förändrats och de äldre tillåts njuta av sin sexualitet. LÄS MER

 4. 4. "Numera förväntar sig kunderna att hotellen kan erbjuda bra uppkoppling" : En studie om information- och kommunikationstekniken (IKT) och den digitala påverkan på turistindustrin utifrån resenärers och reseaktörers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Ebba Axlund; Linnea Franzén; [2019]
  Nyckelord :turistindustrin; IKT; internet; online-bokningar; kommunikation; digital påverkan; reseaktörer; resenärer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Fjärde penningtvättsdirektivet och reglerna om kundkännedom : Särskilt med beaktande av reglerna om personuppgifter i den nya dataskyddsförordningen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Linnea Franzén Magnusson; [2017]
  Nyckelord :Penningtvätt; finansiering av terrorism; fjärde penningtvättsdirektivet; dataskydd; personuppgiftsbehandling; dataskyddsförordning; kundkännedom; PTL; PUL;

  Sammanfattning : Penningtvätt är ett ständigt växande problem som kräver effektiva gränsöverskridande åtgärder för att upprätthålla en god finansiell stabilitet. Ett av de mest handfasta och effektiva redskap för banker att tillgå för att förhindra penningtvätt är kundkännedomsprocessen. LÄS MER