Sökning: "Livscykelanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 334 uppsatser innehållade ordet Livscykelanalys.

 1. 1. En jämförelse mellan samverkansbjälklag och bjälklag av Grön betong med avseende på klimatpåverkan

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Hülya Cizmeli Utsel; Fredrika Sjögren Brolinsson; [2020]
  Nyckelord :CO2-ekv; EPD; Grön betong; LCA; Samverkansbjälklag;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka skillnaderna mellan bjälklag av Grön betong och ett samverkansbjälklag med traditionell betong och KL-trä med avseende CO2-ekv. Syftet har även varit att identifiera i vilka skeden i en livscykel som skillnaderna i koldioxidutsläppen är som störst mellan dessa bjälklag samt presentera förbättringsförslag för att minimera utsläppen. LÄS MER

 2. 2. Klimat- och kostnadsanalys över stålspont och släntning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Geoteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Maria Bärring; Josefin Thoresson; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Trafikverket har tillsammans med andra aktörer inom bygg- och anläggningssektorn bland annat satt upp som mål att utsläpp av växthusgaser ska minskas med 50 % år 2030 jämfört med år 2015. I anläggningsprojekt utgör transport av schaktmassor den största delen av utsläppen. LÄS MER

 3. 3. Integrering av miljöaspekter vid produktutveckling : Verktyg för miljöanpassad produktutveckling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Alexandra Nero; [2020]
  Nyckelord :Ekodesign; livscykelanalys; miljöanpassad produktutveckling; SimaPro; snabbkoppling;

  Sammanfattning : En färdig produkt föregås ofta av en komplex kedja material och komponenter, som kan ha färdats långa vägar och blivit bearbetade i en mångfald bearbetnings-processer. Genom att använda verktyg för miljöanpassad produktutveckling kan man redan i en produkts utvecklingsfas identifiera och vidta åtgärder för att förebygga miljöpåverkan som kan uppkomma i hela värdekedjan. LÄS MER

 4. 4. Livscykelanalys av interiöra golvmaterial

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Jennie Svärd-Husu; Martin Ljungman; [2020]
  Nyckelord :Interior floor material; Life cycle analysis; GHG-emission; Climate impact.; Interiöra golvmaterial; Livscykelanalys; GHG-utsläpp; Klimatpåverkan.;

  Sammanfattning : I Sverige används många olika interiöra golvmaterial i offentliga byggnader. Studien har undersökt fyra interiöra golvmaterial, keramik, enomer, massivt furu och linoleum. Dessa material är vanligt förekommande i svenska offentliga miljöer och de jämfördes ur ett livscykelperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Integrating planetary boundaries into the life cycle assessment of electric vehicles : A case study on prioritising impact categories through environmental benchmarking in normalisation and weighting methods when assessing electric heavy-duty vehicles

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Ida Pehrson; [2020]
  Nyckelord :Life Cycle Assessment; Heavy-Duty Vehicles; Electric Vehicle; Normalisation; Weighting; Planetary Boundaries; Livscykelanalys; tunga transporter; elektriska fordon; normalisering; viktning; planetära gränser;

  Sammanfattning : The transport sector is facing great challenges for achieving development within the Earth’s boundaries. Currently, LCA studies on heavy- and medium-duty vehicles have mainly assessed the ‘well-to-wheel’ stage and the impact category climate change. LÄS MER