Sökning: "Målspråket"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade ordet Målspråket.

 1. 1. Utmaningar i Läsförståelse För Vuxna Flerspråkiga Elever: : Skriftliga och muntliga strategier inom engelskundervisning, grundläggande nivå

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sofia Ketikidou; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien belyser läsförståelsen under tre veckors undervisning från en tjugo veckors planering i engelska vid vuxenutbildningen, grundläggande nivå, där kursens struktur och innehåll ordnades efter förmågorna tala, skriva och läsa. De frågor som sökts svar på i första hand var på vilket sätt innehåll, undervisningsmetod och typ av stöttning kan stärka läsförmågan för vuxna elever med invandrarbakgrund, samt på vilka sätt läsförståelse kan bedömas. LÄS MER

 2. 2. Lärares målspråksanvändning- Lärares val av språk i engelskundervisningen i årskurs 4 & 5

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Julia Nyback; Alicia Nyback; [2020]
  Nyckelord :andraspråksinlärning; språklig input; språklig exponering; första- och andraspråk;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Valet av språk i engelskundervisningen varierar mellan lärare. Vissa menar att målspråket bör användas i alla klassrumssituationer medan vissa lärare anser att både förstaspråket och målspråket behövs i undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Moderna språk: Vad önskar sig gymnasieelever i sin franskundervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Serge-Brice Gansou; Karl-Oskar Mogenfelt; [2020]
  Nyckelord :Franska; Moderna språk; Motivation; Kommunikation; Grammatik; Översättning;

  Sammanfattning : I detta arbete utforskar vi gymnasieelevers motivationsgrunder i moderna språk, utifrån de moment som förekommer under deras lektioner: kommunikation (lyssnande, tal, läsning och skrivande), samt grammatik och översättning. Metoden som använts är kvantitativ undersökning genom elevenkäter till elever som tidigare studerat franska på högstadiet och fortsatt med det på gymnasienivå. LÄS MER

 4. 4. Grammatiska svårigheter hos andraspråksinlärare med finska som modersmål

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning; Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning

  Författare :Mathias Altinisik; Joel Nicolausson; [2020]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; finska som modersmål; grammatiska fel; kontrastiv analys; interimspråk; processbarhetsteorin; transfer;

  Sammanfattning : Vi har uppmärksammat att andraspråkselever med finska som modersmål har svårt att tillämpa olika grammatiska fenomen som finns i det svenska språket. Detta har väckt vårt intresse för det aktuella temat och därför vill vi i denna uppsats fördjupa våra kunskaper samt undersöka orsakerna till specifika svårigheter som finska andraspråksinlärare tenderar att ha i det svenska språket. LÄS MER

 5. 5. Can we read more real texts, please? : Om autentiskt material i nybörjarundervisningför vuxna andraspråksinlärare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Christiane Ederyd; [2020]
  Nyckelord :Autentiska texter; motivation; svenska som andraspråk; språkundervisning nybörjare; andraspråksinlärning; stöttning;

  Sammanfattning : Användningen av autentiska texter i språkundervisningen är ett mångdiskuterat ämne bland forskarna. Denna studie undersöker hur andraspråksinlärare upplever en lektion som fokuserar på arbetet med en autentisk text. LÄS MER