Sökning: "Madeleine Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Madeleine Eriksson.

 1. 1. ”Tidigare sköt man i benet för att skrämmas, nu skjuter man i huvudet för att döda” : En kvalitativ innehållsanalys om hur gängkriminalitet framställs i massmedia

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Madeleine Badan; Felicia Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Social work; gang crime; mass media; content analysis; attribute; social constructionism; agenda theory; Socialt arbete; gängkriminalitet; massmedia; innehållsanalys; attribut; socialkonstruktionism; dagordningsteorin;

  Sammanfattning : Gängkriminalitet är ett omtalat ämne i massmedier och skapar i många fall uppseendeväckande rubriker. Vi har valt att utföra en kvalitativ tematisk innehållsanalys för att undersöka hur gängkriminalitet framställs genom ett begränsat urval av artiklar i massmedia eftersom tidigare forskning visar på svagt forskningsengagemang gällande massmedias budskap om brott och social oordning. LÄS MER

 2. 2. Vad, hur och varför? : En intervjustudie om läxors funktion i lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Darivan Selim; Madeleine Åhlström Eriksson; [2021]
  Nyckelord :didaktik; sociokulturellt perspektiv; lågstadielärare; kvalitativa intervjuer; förhållningssätt; läxor;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera lågstadielärares inställning till och användning av läxor, då läxor inte uppmanas till att användas i lågstadiet i styrdokumentet Läroplan för grundskolan samt förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11). Syftet besvaras med tre forskningsfrågor, vilka är: • Vilka för- och nackdelar presenterar lärarna med att använda läxor i lågstadiet?• Vad tar lärarna utgångspunkt i vid utformningen av läxor?• Hur förhåller sig lärarna till olika utomstående faktorer som kan påverka elevernas möjlighet till att inhämta kunskap genom läxor? Det råder en pågående debatt i samhället om läxors att vara eller inte vara i lågstadiet, det förekommer nämligen skilda meningar om läxors funktion och nytta bland lärare, politiker och forskare, både på lokal och nationell nivå. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors copingstrategier för att hantera arbetsrelaterad stress under COVID-19-pandemin : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Josefin Eriksson; Madeleine Andersson; [2021]
  Nyckelord :arbetsrelaterad stress; coping; covid-19 pandemi; psykisk hälsa; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: COVID-19 är en smittsam sjukdom som spreds över hela världen sedan upptäckten i slutet av 2019. Internationellt har viruset orsakat en hög arbetsbelastning för hälso- och sjukvården och inte minst för sjuksköterskor, vilket kan ha haft en negativ inverkan på patientsäkerheten. LÄS MER

 4. 4. Text Placement in SNS forEffective Communication : A qualitative study investigating the most favourable text placement onmedia sharing SNS advertisements to best communicate informationthrough text

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Madeleine Eriksson; Evelina Tertelyté; [2020]
  Nyckelord :SNS; Text Placement; Media Sharing SNS; Layout; Advertising; Information System; Communication;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to conduct a qualitative study investigating the mostfavourable text placement on social networking sites (SNS) to best communicateinformation through text. To discover a suitable placement for text, we utilizeconscious and unconscious visual gaze points from participants. LÄS MER

 5. 5. Level up in a green building grading system in new construction of student housing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Madeleine Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Building certification; New construction; Housing; Sustainability; Climate impact; Miljöbyggnad; Nyproduktion; Bostäder; Hållbarhet; Klimatpåverkan;

  Sammanfattning : The building and construction sector accounts for a significant proportion of carbon dioxide emissions in Sweden, a total of 12.2 million tons of carbon dioxide equivalents, which corresponds to approximately 19 % of the total emissions of greenhouse gas in Sweden. LÄS MER