Sökning: "Matematik grundskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 599 uppsatser innehållade orden Matematik grundskolan.

 1. 1. Faktorer som främjar eller hindrar differentiering i ämnet matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Fatima Krayem; [2024]
  Nyckelord :Differentiering; matematik; undervisning; grundskola; förmågasgrupper;

  Sammanfattning : Ett av de kärnämnena i grundskolan är matematik. Lärare har uppgiften att organisera sinundervisning på ett sätt som passar alla i klassen, oavsett elevernas förmågor och förutsättningar. Detta uppnås genom differentierad undervisning. LÄS MER

 2. 2. Faktorer vid planering av matematikundervisning på låg- och mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Vivianne Slezinger; Josefine Jensen; [2024]
  Nyckelord :ATD; matematik; planering; ramfaktorteorin; undervisningsmetod;

  Sammanfattning : Forskning visar att läroboken i matematik har en stor roll bland de yrkesverksamma lärarna i grundskolan. Läroboken kan användas på olika sätt och i olika stor utsträckning. I Sverige är läroböckerna inte granskade av myndigheter vilket gör att det inte går att garantera att de följer läroplanen. LÄS MER

 3. 3. Utomhuspedagogik i matematematämnet med fokus på de tidigare åren i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Sandra Steinbrecher; Sara Wendt; [2024]
  Nyckelord :math; mathematics; motivation; outdoor education; outdoor learning and primary school.;

  Sammanfattning : The Swedish Curriculum (Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet [Lgr22], 2022) emphasizes that skills in mathematics provide people with the conditions to make informed decisions in everyday life and increase the opportunities to participate in decision-making processes in society. At the same time as today's society has a pronounced need for mathematical knowledge, international studies show a deteriorating result among school students and the mathematical interest has declined (Babarovic, 2022). LÄS MER

 4. 4. Programmeringsundervisning i grundskolan och Makerspace-rörelsen : Vad ska läras ut och hur kan det läras ut?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Johan Pettersson; [2024]
  Nyckelord :Computational thinking; computer programming; Makerspace; NTA; primary school; Datalogiskt tänkande; grundskola; Makerspace; NTA; programmering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva och exemplifiera uppfattningar och tankar om datorkunskap och programmering inom grundskolan och Makerspace-rörelsen. Lärare, verksamhetsutvecklare och avdelningschef inom samma skolverksamhet samt, i jämförande syfte, en anställd på ett Makerspace intervjuades om deras uppfattning om datorkunskap och programmering. LÄS MER

 5. 5. Laborativ matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Tova Dehn; [2024]
  Nyckelord :Aktivitetsbaserad; framgång och prestation; grundskola; konkret materiel; laborativt materiel; läromedel; matematikundervisning; matematiska undervisnings- hjälpmedel; naturliga tal och taluppfattning.;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt är skriven med syfte att jag vill ta reda på hur laborativa, konkreta materiel påverkar elevernas inlärning av matematik inom framförallt taluppfattning och tals användning. Fokusområdet är hela matematikämnet för elever i grundskolan, främst i förskoleklass samt årskurs 1-3. LÄS MER