Sökning: "Mia Englund"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Mia Englund.

 1. 1. Minskad personalomsättning med hjälp av intern employer branding : En fallstudie om hur ett känt företag inom telekombranschen kan minska personalomsättningen av kundtjänstmedarbetare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Mia Englund; Lina Fjellström; [2019]
  Nyckelord :Brand; employer branding; internal employer branding; telecom industry; employee turnover; organizational culture; Varumärke; employer branding; intern employer branding; telekombranschen; personalomsättning; organisationskultur;

  Sammanfattning : A brand is one of the most important assets that an organization has. It is a complex collectionof experiences and images that belongs to the surrounding world and it can have a huge impacton the organization. Today, brands are used in various ways and in different areas. One of theseareas is employer brand. LÄS MER

 2. 2. Math-in-Action : Att lära matematik med estetiska lärprocesser

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik

  Författare :Catarina Jeppsson; Anna Englund Bohm; [2017]
  Nyckelord :matematik; estetiska lärprocesser; estetiska arbetsformer; motorik och skolprestation; musiskt lärande; musik och skolprestationer; aritmetik och tallinje; förskoleklass;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om och hur lärande i matematik kan främjas av ett estetiskt inspirerat arbetssätt samtom det finns skillnader i resultat mellan motoriskt starka respektive motoriskt svaga barn. Avsikten var även att undersöka vilka aktiviteter ochlekar som lämpar sig för att träna barns förmåga inom matematikområdet som interventionen byggde på. LÄS MER

 3. 3. GOOD GOVERNANCE UR ETT UTVECKLINGSPERSPEKTIV : En kvalitativ studie om begreppet good governance enligt UNDP och IMF

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Mia Nicole Uwimana; Herman Englund; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER