Sökning: "Miljöansvar"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet Miljöansvar.

 1. 1. Miljöansvar och vinstmaximering i balans, eller obalans : En kvalitativ studie om hur bygg- och fastighetsföretag balanserar miljöansvar med vinstmaximering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Matilda Henrysson; Floranda Gashi; [2019]
  Nyckelord :Företag; vinstmaximering; miljöansvar; ansvar för miljön; investering; intressenter; aktieägare; bygg; fastighet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Gröna leverantörsval : Hur kan företag gå tillväga för att inkludera miljöcertifiering, utsläpp av koldioxidekvivalenter och återvinningsgrad som kriterier vid val samt utvärdering av leverantörer?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Adam Friberg; Daniel Komayesh; [2019]
  Nyckelord :logistics; purchasing; supplier selection; supplier evaluation; green supplier selection; green supplier evaluation; logistik; inköp; leverantörsval; leverantörsutvärdering; gröna leverantörsval; gröna leverantörsutvärderingar;

  Sammanfattning : Denna rapports syfte är att beskriva och analysera hur företag arbetar för att ta sitt miljömässiga ansvar när det kommer till val och bedömning av nya leverantörer samt uppföljning och utvärdering av befintliga leverantörer. Tanken är att rapporten ska bidra med en beskrivning av vilka kriterier som är vanligt förekommande vid leverantörsval och leverantörsutvärdering, samt vilka bedömnings- och utvärderingskriterier som kan inkluderas för att uppnå grönare leverantörsval. LÄS MER

 3. 3. ESG Integration in AP1 Systematic Equity Strategies

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Luc-Lao Avril; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Responsible investing consists of buying more sustainable stocks, or green stocks, and selling the controversial ones. As a pension fund, and with the current climate regulations, it is a concern for Första AP-fonden to know if responsible investing is a plus value for financial aspects. LÄS MER

 4. 4. Installation av solceller på en hotellfastighet i Grekland

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Theofanis Iliadis; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport har som mål att undersöka huruvida solgenerarad elektricitet är väl lämpad för hotellet Makedonia Palace som ligger i staden Thessaloniki, i norra Grekland. För att komma fram till den mest lönsamma solcellsanläggningen behandlas två olika solcellstekniker (monokristallina och polykristallina) samt två olika monteringsalternativ (fast och tracking). LÄS MER

 5. 5. Unga vuxnas uppfattningar och upplevda ansvar om turismens miljöpåverkan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Angelica Nilsson; Malin Öhman Lundin; [2018]
  Nyckelord :Experienced responsibility compared to behaviour; Tourism; Environmental Responsibility; Behaviour; Motivation; upplevt ansvar jämfört med beteende; turism; miljöansvar; beteende; motivation;

  Sammanfattning : Turismindustrin är en bransch som allt mer ökar och bidrar till en mycket positiv utveckling i form av arbetstillfällen, kulturutbyte och många andra positiva aspekter. Men då det även bidrar till negativ inverkan på jordens miljö, som hotas av förstöras av det ökade resandet, måste branschen ta sitt ansvar och gå mot en mer hållbar framtid som också värnar om miljön. LÄS MER