Sökning: "Mother Tongue Tuition"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Mother Tongue Tuition.

 1. 1. EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND MOTHER TONGUE TUITION AT A CROSSROADS

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Katerina Olson; [2021-08-17]
  Nyckelord :Mother Tongue Tuition; Education for Sustainable Development;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this research is to investigate how ESD intersects with the subject ofMother Tongue Tuition in the compulsory school system via one municipality inSweden. This is done by engaging with two analytical foci: i) the analysis of attitudesandresponses to ESD in MTT. LÄS MER

 2. 2. Suomen äidinkielentuki esikoululuokassa verkkosivujen valossa : Kuntien viranomaisviestintä vivahteikasta

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

  Författare :Hannele Holmberg; [2020]
  Nyckelord :mother language support; mother tongue tuition; the pre-school class; minority languages; minorities policy; municipal information; didactics; äidinkielentuki; äidinkielenopetus; esikoululuokka; vähemmistökielet; vähemmistöpolitiikka; kunnan tiedottaminen; didaktiikka; modersmålsstöd; modersmålsundervisning; förskoleklass; minoritetsspråk; minoritetspolitik; kommunal information; didaktik;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med denna studien var att granska hur kommuner informerar om modersmål i förskoleklassen på finska. Tio kommuner valdes för att studera detta, fem s.k. förvaltningskommuner för finska, fem som inte var det. LÄS MER

 3. 3. Teachers’ experience of using L1 in the F-3 classroom: An action research project

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Catarina Nkembo; [2019]
  Nyckelord :multilingual classrooms; use of L1; translanguaging; EFL; attitudes; engagement; motivation;

  Sammanfattning : In Sweden and in many places around the world there is a great discussion about using L1 or not in teaching. The fact that 43% of the pupils having a parent speaking another language do not qualify for upper secondary studies in Sweden is worrying. LÄS MER

 4. 4. Modersmålsundervisning : Det gemensamma ansvaret för hela organisationen i grundskolan

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Sharmila Vithlani; [2018]
  Nyckelord :Mother tongue tuition and organisation; school leaders; knowledge approaches; learning process; Modersmålsundervisning och organisering; ledningsaktörer; det gemensamma ansvaret; kunskapssyn; lärande process; systematiskt kvalitetsarbete;

  Sammanfattning : Bristande kunskaper om modersmålsundervisning och dess organisering bland grundskolelärare kan ge fel uppfattningar om ämnets innehåll. Denna studie utgick ifrån olika ledningsaktörers professionella ansvar att utveckla grundskolelärarnas existerande kunskaper om hur (vi) modersmålslärare arbetar och är organiserade. LÄS MER

 5. 5. Nyanlända elever möter ordinarie engelskundervisning : En studie om lärarnas syn på arbetssätt och individanpassning

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Susanne Karlsson; [2017]
  Nyckelord :nyanlända; ordinarie engelskundervisning; arbetssätt; individanpassning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to highlight some of the difficulties that newly arrived pupils can encounter during their ordinary tuition when it comes to learning the English language, and to look at what strategies and processes teachers may use in order to individualize their work for these students. The study should be viewed from a teacher perspective and thus focuses on problems that teachers can perceive and how they try to confront them. LÄS MER