Sökning: "Multisystemisk terapi"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Multisystemisk terapi.

 1. 1. Jag tänker inte ge upp så lätt: en kvalitativ studie om föräldrars upplevelser av multisystemisk terapi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Adiam Tecle; Kaltrina Abazaj; [2019]
  Nyckelord :Multisystemic therapy; MST; parent; youth; antisocial behavior.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The objective of this study was to analyze parent’s experiences on multisystemic therapy after their juvenile had completed their treatment. As MST is a family-oriented intervention, we wanted to research the parent’s experiences of the method since they have a significant role in their youth’s lives. LÄS MER

 2. 2. Preventive methods aimed at siblings to criminal juveniles - a literature review

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Lina Pryssander; [2018]
  Nyckelord :family therapy; crime; interventions; Multisystemic therapy; siblings;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturöversikt är att undersöka vilka förebyggande metoder och/eller modeller som finns för att bemöta syskon till grovt kriminella ungdomar. Studien syftar dessutom på att jämföra metodernas olika för- och nackdelar. LÄS MER

 3. 3. "En liten del i ett stort sammanhang" : – En kvalitativ studie om implementering av metoden Multisystemisk terapi inom socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Marie Björkstrand; [2016]
  Nyckelord :Implementeringsprocess; bottom-up; top-down; kunna; vilja; förstå; MST; Quality implementation Framework;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa personals erfarenheter och upplevelser av implementeringen av den evidensbaserade metoden Multisystemisk Terapi (MST) inom Socialtjänstens öppenvård. Vetenskapstraditionen utgår från den tolkande hermeneutiken med inspiration av ett fenomenologiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Empowerment i multisystemisk terapi- en kvalitativ studie av MST teamet i Halmstad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Drilon Blakaj; Liridon Rrmoku; [2015]
  Nyckelord :Multisystemic therapy; Participation; Empowerment; Network; Change; Multisystemisk terapi; Delaktighet; Empowerment; Nätverk; Förändring;

  Sammanfattning : The study was performed based on a qualitative method using a hermeneutical approach used to interpret the semi-structured interviews. The study aimed to investigate the Multisystemic therapy (MST) team in Halmstad municipality perceptions on the treatment method multisystemic therapy for youths from the ages of 12-18 years old. LÄS MER

 5. 5. Skolprestationer räknas! : Studie om hur ungdomars skolsituation verkar ha påverkats av multisystemisk terapi

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Carl Friberg; Kenneth Fröberg; [2014]
  Nyckelord :MST-behandling; Multisystemisk terapi; MST; Skola; skolprestationer; Skolsituation; skolk; multisystemic therapy; school performance; truancy;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to describe the school situation of adolescents who were subject to multisystemic therapy in Sweden, and also if a change could be measured after treatment. Factors that preceded the need for treament were also investigated. LÄS MER