Sökning: "Naturvetenskap och naturorienterande ämnen i grundskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Naturvetenskap och naturorienterande ämnen i grundskolan.

 1. 1. Kemilaborationernas dilemma – lärares visioner och verklighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Tanya Arpi; [2019]
  Nyckelord :laboratory work; laboratory teaching; science; chemistry; syllabus; laborationer; naturvetenskap; kemi; laborativ undervisning; läroplan; kursplan;

  Sammanfattning : Kunskaper inom naturvetenskap har stor betydelse för ekonomi, människors liv och hälsa samt inte minst vår miljö. För att erhålla både breda, allmänbildande kunskaper och mer specialiserade, djupa kunskaper behöver barn och ungdomar läsa naturorienterande ämnen redan i grundskolan. LÄS MER

 2. 2. Att använda kulturella inslag i undervisningen i naturorienterande ämnen : En studie om hur lärare uppfattar och behandlar det centrala innehållet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Jenny Nordberg; [2019]
  Nyckelord :kulturella inslag; äldre tiders naturvetenskap; naturorienterande ämnen; grundskolan; centralt innehåll;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att det finns flera fördelar med att integrera kulturella inslag och naturorienterande undervisning, och kulturella inslag omnämns som centralt innehåll i Biologi, Fysik samt Kemi för Naturorienterande ämnen i Grundskolans år 4–6. I det här arbetet undersöks vilka fördelar fem lärare kan urskilja i att arbeta med kulturella inslag i undervisningen i naturorienterande ämnen, samt exempel på hur sagda lärare har använt sig av detta i tidigare undervisning. LÄS MER

 3. 3. Läromedelsbokens tillämpning i NO-undervisningen för årskurs 1–3 : – en läromedelsanalys samt webbenkät kopplad till läroplanens centrala innehåll för de naturorienterande ämnena i grundskolans tidigare år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Sophie Johansson; [2019]
  Nyckelord :centralt innehåll; grundskolan; läromedel; läroplan; naturorienterande ämnen; NO;

  Sammanfattning : I denna undersökning så har en läromedelsanalys samt en enkätundersökning genomförts i syfte om att studera hur väl anknutna läromedelsböcker för de naturorienterande ämnena (NO) är till den svenska läroplanen Lgr11. Två läromedelsböcker har analyserats för att undersöka hur läroplanens centrala innehåll avseende naturorienterande ämnen behandlas och om det finns någonting som har uteslutits. LÄS MER

 4. 4. Nyanlända elevers lärande av det naturvetenskapliga språket i grundskolans tidigare år : En intervjustudie om hur sex lärare i årskurs 1–3 arbetar med naturvetenskap för att stötta nyanlända elevers begreppsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Hevin Goran; [2018]
  Nyckelord :Nyanlända elever; naturorienterande ämnen; NO-undervisning; naturvetenskapligt språk; begreppsförståelse; årskurs 1–3; grundskolan.;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka lärares strategier att kommunicera med och stötta nyanlända elever, i årskurs 1–3, i deras lärande av det naturvetenskapliga språket, då främst naturvetenskapliga begrepp, samt synliggöra de möjligheter lärare ger nyanlända elever till att använda sitt förstaspråk i naturvetenskapsundervisningen. Undersökningen genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer av sex verksamma lärare i årskurs 1–3 för att besvara studiens två frågeställningar: vilka anpassningar anger lärare att de gör i NO-undervisningen för att stötta nyanlända elevers lärande av det naturvetenskapliga språket, då främst naturvetenskapliga begrepp?, samt på vilket sätt anger lärare att de ger nyanlända elever möjligheter att använda sitt förstaspråk i sin interaktion och kommunikation med lärare och klasskamrater i NO-undervisningen?. LÄS MER

 5. 5. NTA i teknikundervisning : En studie om tekniklärares tankar om teknikämnet och NTA.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik (from 2013)

  Författare :Richard Sundell; [2018]
  Nyckelord :Technical Education; NTA; practical work; primary school; Teknikundervisning; NTA; praktiskt arbete; mellanstadiet;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the technology teacher attitude toward the subject of technology and link this to the use of NTA (Science and technology for all) in the primary school (graders 4-6) technical education. As Teknikforetagen (2006) stress in their report, the subject seems to be an undisclosed topic that often is combined with the science subjects. LÄS MER