Sökning: "Pedagogernas arbetssätt"

Visar resultat 1 - 5 av 393 uppsatser innehållade orden Pedagogernas arbetssätt.

 1. 1. På väg mot en idé om undervisning En aktionsforskningsstudie om översättningsprocesser i förskolan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Camilla Bratt; [2020-03-09]
  Nyckelord :spontan undervisning; förskola; planerad undervisning; didaktik; aktionsforskning; translationsteori; översättningsteori;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka hur pedagoger utvecklar förståelse för undervisningsbegreppet i kollegiala samtal. Studien utgår från ett utvecklingsarbete där pedagoger i lärgrupper samtalar kring vad undervisning kan och bör vara i förskolan, dels utifrån styrdokument och forskning dels utifrån egen praktik. LÄS MER

 2. 2. Vad menas med normkritik då? : En kvalitativ studie om pedagogers arbete med normkritisk pedagogik i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Blessing Akatakpo; Charlotte Wahlund; [2020]
  Nyckelord :Normkritisk pedagogik; kvalitativa intervjuer; queerteori; förskollärare; barnskötare.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Barn vistas stora delar av sin vardag i förskolan, vilket gör att de pedagoger som arbetar i förskolan har stora möjligheter till att påverka barns framtida syn på samhällets normer. Denna studie syftar till att undersöka hur förskollärare och barnskötare arbetar med normkritisk pedagogik i förskolan samt om det finns skillnader i yrkeskategoriernas beskrivningar i deras arbetssätt utifrån ämnet. LÄS MER

 3. 3. Inte bara aja baja

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Therese Uhre; [2020]
  Nyckelord :Barn i behov av stöd; Pedagogers förhållningssätt; Barnsyn; Samsyn; Samarbete;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att ta reda på hur pedagoger på förskolan arbetar och upplever arbetet med barn i behov av stöd. Studien är baserad på en kvalitativ metod där jag använt mig utav både strukturerade och semistrukturerade frågor där pedagogernas egna ord spelat en stor roll. LÄS MER

 4. 4. ”Bildstöd är bra för alla barn” : Pedagogers uppfattningar kring användandet av bildstöd i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Carola Bolin; Sara Collins; [2020]
  Nyckelord :Bildstöd; kommunikation; pedagoger; barn; förskola; förståelse; tydlighet; verktyg; uppfattningar;

  Sammanfattning : Den här kvalitativa undersökningens syfte är att öka kunskapen om pedagogers uppfattningar om och användningen av bildstöd i förskolan. För att få svar på syftet har följande frågeställningar formulerats: Vilken betydelse ser pedagogerna att bildstöd i förskolan har för barn? Hur används bildstöd av pedagogerna? Skiljer sig användandet av bildstöd mellan pedagogerna och i så fall hur? Hur överensstämmer pedagogernas beskrivna förhållningssätt till bildstöd i förskolan gentemot deras beskrivna användning av bildstöd i förskolan? Undersökningen genomfördes som en enkätintervju genom Google Formulär och skickades ut till 14 pedagoger. LÄS MER

 5. 5. Fysisk aktivitet, en del av vardagen på förskolan : en kvalitativ undersökning om hur förskollärare arbetar och skapar förutsättningar för fysisk aktivitet

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Sandra Samuelsson; Elin Andersson; [2020]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; förskollärare; pedagog; KASAM; salutogent synsätt; motorik; planerad aktivitet;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur förskollärare arbetar och skapar förutsättningar för barns fysiska aktivitet i förskolan. Vi upplever på senare tid att fysisk aktivitet och rörelse fått lägre prioritet i förskolans arbete. LÄS MER