Sökning: "Physical vulnerability"

Visar resultat 1 - 5 av 166 uppsatser innehållade orden Physical vulnerability.

 1. 1. Kyliga lösningar för varma städer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :JoAnna Persson; [2023]
  Nyckelord :Heat wave; urban heat island; physical planning; Nyhamnen; Sjöstaden Värmebölja; urban värmeöeffekt; fysisk planering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Against the backdrop of anticipated increases in both the frequency and severity of heatwaves, this study examines how the municipalities of Malmö and Trelleborg consider future temperature rises. Consequently, the aim of this study has been to explore how heat is perceived as a potential risk in the urban development projects of Nyhamnen and Sjöstaden, and to investigate how the municipalities’ interpretation of the risk concept influences their perception of heat as a risk. LÄS MER

 2. 2. Arbetet med social hållbarhet inom industrin – svårigheter och möjligheter ur ett hälso- och genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Malin Eilertsen; [2023]
  Nyckelord :Social sustainability; masculinity; health; industry; gender norms; Social hållbarhet; maskulinitet; hälsa; industri; genusnormer;

  Sammanfattning : Introduktion: De globala målen har tre dimensioner där social hållbarhet är en dimension som innebär att skapa ett jämställt, jämlikt och inkluderande samhälle. Ett av de globala målen är att minska ojämlikheterna där ett delmål är att främja social inkludering. LÄS MER

 3. 3. Ungas upplevelser av utsatthet på särskilda ungdomshem- en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Lisa Falk; Nicolina Mattson; [2023]
  Nyckelord :Adolescents; vulnerability; violence; bullying; special residential youth homes; institutional care; social work; power; gender.; Ungdomar; utsatthet; våld; mobbning; särskilda ungdomshem; instutitionsvård; socialt arbete; makt; genus.;

  Sammanfattning : Syftet med följande litteraturöversikt är att undersöka det aktuella forskningsläget, såväl i Sverige som internationellt, gällande vilka upplevelser ungdomar på särskilda ungdomshem har av utsatthet på boendet. Genom en systematisk litteratursökning återfanns fjorton studier, vilka kvalitetsgranskades och analyserades genom en tematisk analys. LÄS MER

 4. 4. Testing IoT Security : A comparison of existing penetration testing frameworks and proposing a generic framework

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Alva Widerberg Palmfeldt; William Mattsson; [2023]
  Nyckelord :Internet of Things; penetration testing; standardization; framework; vulnerability exploitation;

  Sammanfattning : The Internet of Things (IoT) refers to the billions of physical devices linked to the Internet worldwide, integrating into various systems like healthcare, finance, and transportation. However, the rapid market expansion has led to software and hardware security shortcomings, leaving IoT devices vulnerable to cybercriminals. LÄS MER

 5. 5. Ready to Respond to Freddy? Shock-Responsive Social Protection for Nutrition in Malawi

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Cecilia Pampararo; [2023]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : The outbreak of the Covid-19 pandemic and the increasing pace and intensity of climate-related shocks have driven the emergence of international interest around the role of national social protection systems for shock-responsiveness. An increasing number of already vulnerable people is in need of humanitarian assistance, risking to fall into poverty and malnutrition. LÄS MER