Sökning: "Processuella avtal"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Processuella avtal.

 1. 1. AB 04 kap. 5 § 5 och processuella bördor: Den processrättsliga innebörden av entreprenörens garantiansvar i utförandeentreprenad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Felicia Åberg; [2021]
  Nyckelord :civilrätt; civilprocessrätt; entreprenadrätt; åberopsbörda; bevisbörda; garantifel; Law and Political Science;

  Sammanfattning : There is no legislation regulating B2B-construction contracts in Sweden. Such contracts are regulated by standard agreements, called General Regulations. The latest version of General Regulations for construction contracts is named AB 04. LÄS MER

 2. 2. Processuella överenskommelser och avtalsviten – En analys av vilken rättsverkan ett avtalsvite kopplat till ett avstående från domstolsprövning kan tillerkännas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anton Olenius; [2020]
  Nyckelord :processrätt; processuella överenskommelser; avtalsviten; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Every individual shall be entitled the right to have disputes regarding his civil rights and obligations brought before a court. Therefore, a statutory exemption is required for agreements waiving the right of access to a court. The requirement is expressed through the procedural nullity principle, i.e. LÄS MER

 3. 3. Den materiella editionens möjligheter och begränsningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Malin Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :civilrätt; private law; processrätt; civilprocessrätt; edition; editionsplikt; materiell editionsplikt; avtal om informationsåtkomst; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Tillgång till information är av avgörande betydelse för en parts möjlighet att tillvarata sin rätt i en domstolstvist. Informationsanskaffningen inför en tvist är i huvudsak utomprocessuell och förutsätter frivillig medverkan från informationsinnehavaren. LÄS MER

 4. 4. Den svenska processrätten och Singaporekonvention om medling – en probleminventering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hampus Högberg; [2020]
  Nyckelord :Mediation; Singapore Convention; United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation; Enforcement; Recognition; Access to justice; Relief; UNCITRAL; UN; Medling; Singaporekonventionen; Medlingsöverenskommelse; Rättskraft; Rätten till domstolsprövning; Artikel 6 EKMR; Processuella avtal; Verkställighet; Verkställbarhet; Verkställbarhetsförklaring; Erkännande; Medlingsdirektivet; Medlingslagen; Bevisverkan; Avtalstolkning; Fri bevisprövning; Fri bevisvärdering; Vägransgrunder; UNCITRAL; FN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. The EU reinvents the wheel: A study on the challenges of the Arbitration and Mediation Centre in the Unified Patent System

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Viktor Rauer; [2020]
  Nyckelord :EU law; patent law; arbitration; mediation; IP law; private international law; law and economics; comparative law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Unitary Patent is a patent proposed by the EU that will make it possible for inventors to protect their inventions in all Member States by submitting a single patent application. This is intended to simplify the patent application procedure and mitigate the associated costs. LÄS MER