Sökning: "SOU 2016:75"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden SOU 2016:75.

 1. 1. Nya regler för generationsskifte i fåmansföretag - Äntligen en neutral och likformig lagstiftning?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Victor Blomstrand; [2020-05-17]
  Nyckelord :Generationsskifte; Fåmansföretag; Neutralitetsprincipen; Likhetsprincipen; Neutralitet; Likformighet;

  Sammanfattning : En stor del av de registrerade aktiebolagen i Sverige är företag med ett fåtal ägare, så kallade fåmansföretag. Fåmansföretag kan exempelvis utgöras av ett familjeföretag där verksamheten går i arv från generation till generation genom ett så kallat generationsskifte. LÄS MER

 2. 2. 3:12-reglernas inverkan på generationsskiften : En analys av regeringens förslag om att införa ett undantag från bestämmelsen om samma eller likartad verksamhetvid ett ägarskifte till närstående

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Marcus Skoglund; [2019]
  Nyckelord :Generationsskiften; ägarskifte; 3:12; 3:12-reglerna; neutralitet; neutralitetsprincipen; skattelagstiftning; fåmansföretag; fåmansföretagsreglerna; SOU 2016:75; prop. 2018 19:54;

  Sammanfattning : Neutralitetsprincipen är en av de mest grundläggande byggstenarna inom den svenska skattelagstiftningen. Att enskildas handlingsalternativ inte skall styras av skatteutfallet var ett av de huvudsakliga ändamålen, tillsammans med grundidén om att motverka inkomstomvandling, vid genomförandet av århundradets skattereform i början på 1990-talet. LÄS MER

 3. 3. Generationsskiften : En analys av den skatterättsliga behandlingen av andelsöverlåtelser mellan närstående i jämförelse med andelsöverlåtelser mellan icke närstående i ljuset av mål 6600-15 från Högsta förvaltningsdomstolen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Tamina Asklöv; [2017]
  Nyckelord :generationsskifte; generaionsskiften; skatterätt; skatteflykt; 6600-15; 3:12; tretolv; fåmansbeskattning; inkomstomvandling; inkomstskattelagen; skatteflyktslagen; kvalificerade andelar; SOU 2016:75. Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag; Fi2016 03965 S1 Utkast till Lagrådsremiss Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag; HFD 2015 ref. 17 I och II;

  Sammanfattning : Beskattningen av kapitalvinster med anledning av generationsskiften omfattas ofta av de särskilda fåmansbeskattningsreglerna i 56-57 kap. inkomstskattelagen (1999:1229, IL). LÄS MER

 4. 4. Ensidiga närstående i det generella närståendebegreppet : Problematiken med ensidiga närstående vid tillämpning av reglerna om lönebaserat utrymme

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Julia Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Närstående; det generella närståendebegreppet; ensidiga närstående; fåmansföretag; lönebaserat utrymme; SOU 2016:75;

  Sammanfattning : I 2 kap. 22 § inkomstskattelagen (1999:1229, IL) finns det så kallade generella närståendebegrepp, vilket används i åtskilliga sammanhang i lagen. Bestämmelsen är utformad på ett sådant sätt att förhållanden mellan den skattskyldige och vissa av dennes närstående är ensidiga. LÄS MER