Sökning: "SOU 2016:75"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden SOU 2016:75.

 1. 1. Generationsskiften : En analys av den skatterättsliga behandlingen av andelsöverlåtelser mellan närstående i jämförelse med andelsöverlåtelser mellan icke närstående i ljuset av mål 6600-15 från Högsta förvaltningsdomstolen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Tamina Asklöv; [2017]
  Nyckelord :generationsskifte; generaionsskiften; skatterätt; skatteflykt; 6600-15; 3:12; tretolv; fåmansbeskattning; inkomstomvandling; inkomstskattelagen; skatteflyktslagen; kvalificerade andelar; SOU 2016:75. Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag; Fi2016 03965 S1 Utkast till Lagrådsremiss Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag; HFD 2015 ref. 17 I och II;

  Sammanfattning : Beskattningen av kapitalvinster med anledning av generationsskiften omfattas ofta av de särskilda fåmansbeskattningsreglerna i 56-57 kap. inkomstskattelagen (1999:1229, IL). LÄS MER

 2. 2. Ensidiga närstående i det generella närståendebegreppet : Problematiken med ensidiga närstående vid tillämpning av reglerna om lönebaserat utrymme

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Julia Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Närstående; det generella närståendebegreppet; ensidiga närstående; fåmansföretag; lönebaserat utrymme; SOU 2016:75;

  Sammanfattning : I 2 kap. 22 § inkomstskattelagen (1999:1229, IL) finns det så kallade generella närståendebegrepp, vilket används i åtskilliga sammanhang i lagen. Bestämmelsen är utformad på ett sådant sätt att förhållanden mellan den skattskyldige och vissa av dennes närstående är ensidiga. LÄS MER