Sökning: "prop. 2018 19:54"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden prop. 2018 19:54.

 1. 1. 3:12-reglernas inverkan på generationsskiften : En analys av regeringens förslag om att införa ett undantag från bestämmelsen om samma eller likartad verksamhetvid ett ägarskifte till närstående

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Marcus Skoglund; [2019]
  Nyckelord :Generationsskiften; ägarskifte; 3:12; 3:12-reglerna; neutralitet; neutralitetsprincipen; skattelagstiftning; fåmansföretag; fåmansföretagsreglerna; SOU 2016:75; prop. 2018 19:54;

  Sammanfattning : Neutralitetsprincipen är en av de mest grundläggande byggstenarna inom den svenska skattelagstiftningen. Att enskildas handlingsalternativ inte skall styras av skatteutfallet var ett av de huvudsakliga ändamålen, tillsammans med grundidén om att motverka inkomstomvandling, vid genomförandet av århundradets skattereform i början på 1990-talet. LÄS MER

 2. 2. Generationsskifte i fåmansföretag – Bör överlåtelser inom närståendekretsen likställas med överlåtelser till utomstående?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Johansson; [2019]
  Nyckelord :skatterätt; skatteplanering; skatteoptimering; skatteberäkning; skatteuträkning; omstrukturering; holdingbolag; 57 kap. 4 a § IL; trädabolagsmetoden; trädabolag; 5:25-regeln; vilande aktiebolag; karensbolag; avkvalificera; passivt ägande; samma eller likartad verksamhet; verksam i betydande omfattning; undantag; fåmansföretag; 3:12; generationsskifte; närståendekretsen; utomstående; Law and Political Science;

  Sammanfattning : På grund av vissa 3:12-reglers utformning och praxis på området har överlåtelser av fåmansbolag genom den sk. trädabolagsmetoden behandlats skattemässigt olika beroende på om förvärvaren av bolaget ingår i närståendekretsen eller inte. Riksdagen har genom att bifalla Prop. LÄS MER