Sökning: "Samtalsmetodik kurator"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Samtalsmetodik kurator.

 1. 1. Distriktssköterskors och skolsköterskors upplevelser av mötet och behov av stöd i samtal med suicidnära personer och elever : En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Cornelia Fischer; Charlotte Broberg; [2019]
  Nyckelord :Suicid; suicidprevention; sjuksköterska; patient; elev.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund Den psykiska ohälsan i samhället ökar. Med ökad psykisk ohälsa riskerar även antalet suicid att öka. Det suicidförebyggande arbetet är viktigt. Syfte Syftet var att undersöka distriktssköterskans och skolsköterskans upplevelser vid möten med suicidnära personer och elever. LÄS MER

 2. 2. Stödjande och motiverande samtal i skolan : En studie om samtal med elever i behov av stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Marie Lindberg Josefsson; [2017]
  Nyckelord :Kurator; samtalsmetodik; samtalsstrategier; skolsköterska; ungdomsgymnasium; vuxenpedagog; vuxenutbildning;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur vanligt förekommande stödjande och motiverande samtal är, hur skolsköterskan, kuratorn och vuxenpedagogen upplever att stödjande och motiverande samtal fungerar utifrån samtalsmetodik och kompetens. För att få förståelse för varför stödjande och motiverande samtal behövs har också bakgrundsorsaker undersökts. LÄS MER

 3. 3. Kurator på Akuten? : En empirisk intervjustudie om behovet av en kurator på en akutmottagning -  Ur ett personal perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Marielle Fridh; Angelica Jofré; [2011]
  Nyckelord :emergency department; counselor; need; support; resource; akutmottagning; kurator; behov; stöd; resurs;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dagligen sker akuta besök i hälso- och sjukvården med medicinska, praktiska, sociala och emotionella behov där det medicinska behovet är första prioritet. Personalen möter dagligen situationer som inte bearbetas då det inte finns tid och resurs för detta. LÄS MER

 4. 4. SKOLKURATORERS UPPLEVELSER AV SAMTALSRELATIONEN KURATOR - ELEV, SAMT FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN GIVANDE RELATION

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Wille Andersson; Susanne Olsson; [2008]
  Nyckelord :samtalsrelation; kurator; elev; kunskap; erfarenhet; problematik;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att utifrån ett individperspektiv erhålla djupare förståelse och ökad insikt i samtalsrelationen mellan skolkurator och sökande elev, samt vilka förutsättningar som enligt skolkuratorerna måste föreligga för ett givande möte. Studien utgick från en kvalitativ ansats med en semistrukturerad intervjuguide. LÄS MER