Sökning: "Svenska universitetsstudenter"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Svenska universitetsstudenter.

 1. 1. Ledarskap som efterfrågas av svenska universitetsstudenter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Svärdström; [2022-02-16]
  Nyckelord :Millennials; Transformativt ledarskap; Transaktionellt ledarskap; Svenska universitetsstudenter;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilket ledarskap svenska universitetsstudenter efterfrågar i framtida yrkesliv. Studien har fokuserat på ledarstilarna transformativt och transaktionellt ledarskap som en del forskning pekar ut som de mest framträdande ledarskapsstilarna. LÄS MER

 2. 2. Depression, ångest och stress i relation till fysioterapeutstudenters studiemotivation : En enkätstudie med tvärsnittsdesign

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Isac Jönsson; Paulina Viklund Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Depression; Motivation; Stress; Studenter; Ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett ökande folkhälsoproblem och depression har i internationella studier visat påverka upp till en tredjedel av universitetsstudenter, med en hög förekomst av depression, ångest och stress. Bland svenska studenter har det visat sig att förekomma i mindre utsträckning. LÄS MER

 3. 3. En prediktionsstudie av svenska högskolestudenters studieprestationer : – påverkar faktorer som akademisk self-efficacy, akademisk motivation, stress och resilience coping samt oro för ekonomi, kön och antal studieår studenternas studieprestationer?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Sara Frölander; Ylva Källman; [2022]
  Nyckelord :Academic performance; academic self-efficacy; academic motivation; stress; resilience coping; university students; Studieprestationer; akadeakademisk self- efficacy; akademisk motivation; stress; resilience coping; universitetsstudenter;

  Sammanfattning : Syftet med den kvantitativa enkätstudien, baserad på 135 universitets-studenter, var att försöka identifiera faktorer som kan predicera akademiska prestationer bland universitetsstudenter. Hypotesen var att det finns ett positivt samband mellan studenterna studieprestationer och deras akademiska self-efficacy, akademiska motivation och resilience coping, samt ett negativt samband mellan stress och studieprestationer. LÄS MER

 4. 4. Anpassningsbara och mångdimensionella universitetsstudenter : En sociologisk kvalitativ studie om upplevelsen av tillhörighet hos universitetsstudenter av andra generationens invandrare

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Diana Berisha; [2021]
  Nyckelord :Tillhörighet; Andra generationens invandrare; Universitetsstudenter; Emotionsregim; Roller; Bakre region; Främre region; Deep backstage;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om universitetsstudenters av andra generationens invandrare och deras upplevelser av tillhörighet. Det övergripande syftet är att beskriva upplevelser av tillhörighet hos universitetsstudenter av andra generationens invandrare med ursprung från Mellanöstern och Somalia, detta görs genom beskrivning av studenters upplevelser av olika relationer och emotioner i interaktionen med olika grupper på universitetet. LÄS MER

 5. 5. Let's Talk about Sex, Baby! - En kvantitativ studie om universitetsstudenters motivation och attityd till tillfälliga sexuella förbindelser kopplat till självkänsla

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Olivia Björklund Jonsson; Filippa Bexell; [2021]
  Nyckelord :Tillfälliga sexuella förbindelser; self-determination theory; självkänsla; sexuella attityder; hookup culture; sex; Social Sciences;

  Sammanfattning : The current study aimed to investigate the phenomenon “hookups”, or casual sex among Swedish university students. With self-determination theory and the cognitive dissonance theory as the foundation we hypothesised that one’s level of motivation and attitude for hooking up would predict how it affects self-esteem. LÄS MER