Sökning: "Therese Lindberg"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Therese Lindberg.

 1. 1. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av mentorskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Hanna Malkolmsson; Therese Johansson; Karin Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Content analysis; mentorship; nursing professions; safe care; support; Innehållsanalys; mentorskap; sjuksköterskeprofession; support; säker vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det råder brist på sjuksköterskor i dagens hälso- och sjukvård, vilket resulterar i att antalet erfarna sjuksköterskor minskar och det blir svårare för nyutexaminerade sjuksköterskor att få stöttning i sin nya profession. Övergången från student till ansvarig sjuksköterska beskrivs av många som utmanande och intensiv. LÄS MER

 2. 2. Omfattningen av hållbarhetsredovisning för svenska företag : Vilka bolagsstyrningsmekanismer påverkar omfattningen?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Therese Lindberg; Jacob Sennhed; [2019]
  Nyckelord :sustainability report; stakeholder theory; legitimacy theory; institutional; hållbarhetsredovisning; intressentteori; legitimitetsteori; institutionell teori; positiv redovisningsteori; bolagsstyrning;

  Sammanfattning : Bakgrund Inför företagens bokslut år 2017 ska större företag även uppföra och presentera en hållbarhetsredovisning som komplement för de finansiella måtten. Företagen behöver dock inte följa regleringen om de förklarar varför. LÄS MER

 3. 3. När hjärtat sviktar - patienters erfarenheter av egenvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Elin Hjelmstam; Victoria Lindberg; Therese Evenholm; [2018]
  Nyckelord :Heart failure; self-care; literature review; experiences; nursing; Hjärtsvikt; egenvård; litteraturöversikt; erfarenheter; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: De som lever med hjärtsvikt är en stor patientgrupp i Sverige. Tidigare forskning påvisar att egenvård är viktigt vid en kronisk sjukdom. Sjuksköterskans roll är att utbilda och informera patienter om egenvårdsåtgärder. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av vård i livetsslutskede på sjukhus : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Therese Back; Jennie Lindberg; [2018]
  Nyckelord :End of life care; Experience; Hospital; Literature review; Nurse’s; Erfarenheter och Upplevelser; Litteraturöversikt; Livets slutskede; Sjukhus och Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vård i livets slutskede bygger på att lindra lidande samt förbättra livskvaliteten för patienten, vilket är en del av sjuksköterskors grundläggande ansvarsområden och ingår i den personcentrerade vården. Beroende på vilket stadie i sjukdomen patienten befinner sig i påverkas vilka vårdinsatser som behövs. LÄS MER

 5. 5. CSR-rapportering - från legitimitet till marknadsinformation? : En jämförelse mellan redovisningslitteraturens och storföretagens motiv för hållbarhetsrapportering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Therese Källman; Emmelie Lindberg; [2017]
  Nyckelord :CSR; CSR-reporting; sustainability; accounting theory; legitimacy theory; market value; CSR; CSR-rapportering; hållbarhet; redovisningsteori; legitimitetsteorin; marknadsvärde;

  Sammanfattning : Syfte: Under de senaste åren har det skett ett fokusskifte i redovisningslitteraturen, från utgångspunkten att CSR-rapportering bedrivs för att vinna legitimitet och anseende, till att rapporteringen i huvudsak sker för att informera investerarna. Studiens syfte är att undersöka om motivet till CSR-rapportering på samma sätt som för litteraturen har förändrats i praktiken för företag mellan årtalen 2004-2014. LÄS MER