Sökning: "User Motives"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden User Motives.

 1. 1. Sant eller falskt? : Recensioners trovärdighet inom upplevelseindustrin

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Wed Salman; Jenny Angleborg; [2019]
  Nyckelord :Recensioner; trovärdighet; turism; TripAdvisor; User Generated Content;

  Sammanfattning : The following study aims to give a first look into the process of when tourists searches for information before a trip and to understand how they reflect over the reliability in different kinds of information. Internet has an important meaning for information research, especially within the tourism business and experience economy. LÄS MER

 2. 2. Fångad i en ocean av streamingtjänster- hur väljer du? : En kvalitativ intervjustudie om användarmotiv och innehållet på streamingtjänster

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Emelie Sköld; Lovisa Gunnerek; [2019]
  Nyckelord :Uses and Gratifications Theory; Streamed Media; Netflix; User Motives; Content; Media Use;

  Sammanfattning : Streamed media is becoming more and more a part of our daily lives and companies like Netflix is competing with linear television for consumers. It is hard to deny that there is a shift in the media industry and streamed media is progressing, within the last three years the number of subscribers has almost been doubled. LÄS MER

 3. 3. Upplåtelse av allmän plats för enskilt ändamål

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Sanna Mustakangas; Jenny Tallheden; [2019]
  Nyckelord :Real Property Formation; Code of Land Laws; detailed plans; public places; leases; easement; access right; plan process; Fastighetsbildningslagen; Plan- och bygglagen; detaljplan; allmän plats; offentlig plats; upplåtelser; servitut; nyttjanderätt; planprocess;

  Sammanfattning : Kommuner har planmonopol i Sverige vilket innebär att de har ensamrätt att ta fram och anta detaljplaner. En detaljplan reglerar hur kommunens mark- och vattenområden ska användas och upplåtas. I planen regleras vilken mark som ska utgöra allmän plats och kvartersmark. LÄS MER

 4. 4. HINDER FÖR VIDAREUTNYTTJANDE AV ÖPPNA DATA Ur ett tjänsteutvecklingsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Rickard Andersson; Kristian Mörling; [2018-06-29]
  Nyckelord :Öppna data; Public sector information; PSI; tjänsteutveckling;

  Sammanfattning : It is said that reuse of open government data can result in positive effects like increasedtransparency and accountability in the government and additionally moreinnovative and effective public services. On the other hand, no benefit is actuallyrealized if open government data is not re-used and governments therefore need todo more than just publish data. LÄS MER

 5. 5. Human-like Crawling for Humanoid Robots : Gait Evaluation on the NAO robot

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Andreas Aspernäs; [2018]
  Nyckelord :Human-robot interaction; HRI; Human-like crawling; NAO; Humanoid robots; Locomotion; Crawling gait; Walking gait;

  Sammanfattning : Human-robot interaction (HRI) is the study of how we as humans interact and communicate with robots and one of its subfields is working on how we can improve the collaboration between humans and robots. We need robots that are more user friendly and easier to understand and a key aspect of this is human-like movements and behavior. LÄS MER