Sökning: "actual sin"

Visar resultat 1 - 5 av 432 uppsatser innehållade orden actual sin.

 1. 1. Energy-water nexus in Mexico: A network-based approach of polycentric governance.

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Ricardo Gómez Zamudio; [2019]
  Nyckelord :Energy-water nexus; polycentric governance; social network analyis; sustainability science; Mexico; Social Sciences;

  Sammanfattning : By 2050, sixty percent of human population worldwide is going to live in cities. This will increase natural resource consumption to provide products and services in cities. Additionally, current policy making is done through a silo thinking mindset where unintended consequences can undermine natural resources availability. LÄS MER

 2. 2. Condictio indebiti - dess vaghet, dess svaghet - En kritisk analys av utvecklingen av condictio indebiti ur rättssäkerhetssynpunkt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Agnes Ördén; [2019]
  Nyckelord :Civilrätt; condictio indebiti; avtalsrätt; private law; rättssäkerhet; legal security; tillitsprincipen; misstagsbetalning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Condictio indebiti är ett civilrättsligt institut som utformats genom praxis. När en felaktig betalning görs är huvudregeln att beloppet ska återbetalas. LÄS MER

 3. 3. Mapping of contaminant dispersion from a polluted mining area by geochemical and geophysical methods, Rävlidmyran,northern Sweden : Use of geochemical and geophysical studies to investigate contaminants

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Astrid Theander; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : After open pit mining, the pit can either be backfilled or be filled with groundwater andbecome a pit lake. These lakes tend to be acidic and contains high concentrations ofmetals, which increases the environmental risks in the area. One of these pit lakes isRävlidmyran in the Skellefte ore district. LÄS MER

 4. 4. En Ex-Ante Analys av IFRS 16

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Linnéa Jonsson; Clara Svensson; [2019]
  Nyckelord :operating lease; IFRS 16; capitalization; information asymmetry; true and fair view; investors; financial ratios; operationell leasing; IFRS 16; kapitalisering; informationsasymmetri; rättvisande bild; investerare; finansiella nyckeltal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den 1 januari 2019 infördes IFRS 16, som är en ny standard för hur börsnoterade företag ska redovisa leasingavtal. Tidigare har företag som följer IFRS haft möjlighet att redovisa leasingavtal finansiellt eller operationellt. LÄS MER

 5. 5. Känslighetsanalys vid energiberäkningar : Analys och tillämpning av metoder för känslighetsanalys av osäkra parametrar vid energiberäkningar i IDA ICE

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Emil Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Sensitivity analysis; IDA ICE; Energy calculations; Känslighetsanalys; IDA ICE; Energiberäkningar;

  Sammanfattning : Det blir allt viktigare att bygga energieffektivt och EU:s direktiv om energiprestanda har gjort att hårdare krav har införts i Boverkets byggregler (BBR). Detta har gjort att högre krav ställs på noggrannheten vid energiberäkningar i projekteringsfasen av ett byggprojekt. LÄS MER