Sökning: "anpassad skolgång"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden anpassad skolgång.

 1. 1. Tydliggörande pedagogik och individuella anpassningar för elever med ASD - en fallstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Petersson; [2019]
  Nyckelord :Autism; Individuella anpassningar; Lågaffektivt bemötande; Tydliggörande pedagogik; Visuellt Stöd;

  Sammanfattning : Petersson, Maria (2019). Tydliggörande pedagogik och individuella anpassningar- en fallstudie. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. När skolan skapar problem för barnen: Om barn och ungdomar med högfungerande autism i grundskola och gymnasium

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Johanna Sundell; [2018]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd; Asperger; skolmiljö; lärandemiljö; arbetsterapi; anpassad skolgång; delaktighet; inlärning; akademisk utveckling; tillgänglig undervisning; social kompetens; psykisk ohälsa; sensorisk känslighet; funktionshinder;

  Sammanfattning : Autism är en funktionsnedsättning som bland annat medför svårigheter med olika kognitiva funktioner. Vanligt är bristande förmåga att tolka sociala koder, ta in och sortera information från omgivningen samt att göra abstrakta slutledningar. LÄS MER

 3. 3. Individuellt anpassad undervisning och inkludering i svenskundervisningen på högstadiet.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jennifer Johansson; [2018]
  Nyckelord :Inkludering; individanpassad undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie är en deskriptiv analys av inkludering som äger rum inom svenskundervisning. Att alla elever skall få ut så mycket som möjligt av sin skolgång är inte bara en självklarhet, utan också något som står i de svenska styrdokumenten för skolan. LÄS MER

 4. 4. Från gymnasiesärskolans individuella program till Daglig verksamhet : - handläggningsprocessen inför val av sysselsättning

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Inga-Lill Ekegren; Minna Barkenskiöld; Lis Brylle Ramsten; [2017]
  Nyckelord :kommunikation; makt; samverkan; SYV; övergångar;

  Sammanfattning : Delaktighet och förmågan att kommunicera är grunden för att kunna påverka sin framtid. För personer med intellektuell funktionsnedsättning handlar det ofta om att få möjlighet att använda AKK, Alternativ Kompletterande Kommunikation. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av formativt lärande och relationellt perspektiv : en empirisk undersökning av fem elever i grundsärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Gustav Ejersbo Kilander; [2015]
  Nyckelord :Formativt lärande; grundsärskola; relationellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur fem elever i grundsärskolan upplever formativt lärande och relationellt perspektiv. I studien görs ett försök att upprätthålla en fenomenologisk ansatts. Merleau-Ponty är en erkänd forskare inom teorin som menar att livsvärlden bygger på att vi människor påverkas av varandra. LÄS MER