Sökning: "anpassat undervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden anpassat undervisning.

 1. 1. Likvärdig undervisning i ett urbaniserat Sverige : En kvantitativ undersökning av hur den svenska skolans likvärdighet påverkas av urbaniseringen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

  Författare :Frida Järleskog; [2020]
  Nyckelord :Urbanisering; likvärdighet; grundskola; glesbygd;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka urbaniseringens konsekvenser för likvärdigheten i skolan i svenska kommuner. En kvantitativ undersökning har genomförts där variablerna urbaniseringsgrad, andel elever som når kunskapskraven i årskurs 9, kostnad per elev samt andel behöriga lärare har använts i en korrelationsanalys. LÄS MER

 2. 2. Didaktiska val för skrivundervisningen : en litteraturstudie om flerspråkiga elevers skrivutveckling i lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Matilda Heideman; Frida Klässman; [2020]
  Nyckelord :Didactic choices for early writing development- A literature study on multilingual students writing development; Flerspråkiga elever; skrivutveckling; explicit undervisning; samtalsaktiviteter; undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : Denna systematiska litteraturstudie syftar till att undersöka vad tidigare forskning kommit fram till vad gäller undervisningsmaterial, undervisningsmetoder och samtalsaktiviteter som främjar flerspråkiga elevers tidiga skrivutveckling. Studiens material innehåller 13 olika publikationer som kvalitativt analyserats med hjälp av ett kategoriseringsschema för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. LÄS MER

 3. 3. Lärares uppfattningar om att främja andraspråkselevers läsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Annika Lund; Amanda Petersson; [2020]
  Nyckelord :andraspråkselever; Billingualism; Interaktion; L2 students´; modersmål; native language; samtal; skolspråk; vardagsspråk; tvåspråkighet;

  Sammanfattning : För att kunna erbjuda en främjande läsutveckling för andraspråkselever krävs mycket arbete och en medvetenhet om alla enskilda elevers behov. Det finns många olika undervisningsmetoder i samspel med varierade tillämpningar som används i läsundervisningen, frågan är vilka som anses speciellt främjande. LÄS MER

 4. 4. Karl XII eller Kristina? Bild och text som stödstrukturer i historieläromedel för elever med svenska som andraspråk : En analys utifrån systemisk- funktionell lingvistik 

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Cornelia Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Sociokulturellt perspektiv; multimodalitet; svenska som andraspråk; systemisk- funktionell lingvistik; stöttning; bilder; stödstrukturer; kvalitativ analys;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet var att studera på vilket sätt läromedel i historia använder sig av stödstrukturer för att stötta andraspråkselever. I arbetet analyserades stödstrukturer i form av samspelet mellan text och bild. Detta gjordes genom att använda ett sociokulturellt perspektiv, multimodalitet och SFL. LÄS MER

 5. 5. Teachers’ use of cultural diversity in Swedish schools and its effect on students’ identity

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Aje Albayatti; [2020]
  Nyckelord :History; didactic; history consciousness; education; identity formation; multiculturalism; narrative teaching.; Historiedidaktik; historiemedvetande; historieundervisning; identitetsbildning; mångkultur; interkulturell undervisning; narrativ undervisning;

  Sammanfattning : Denna undersökning behandlar gymnasielärares arbete med att möta den kulturella mångfalden som finns i den svenska skolan idag, samt hur de arbetar med elevers identitetsbildning i historieundervisningen. Lärarnas sätt att arbeta med elevers historiemedvetande är avgörande för hur de formar undervisningen till att skapa möjligheter för elever att bilda och utveckla sin identitet. LÄS MER