Sökning: "bilfri utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden bilfri utveckling.

 1. 1. Bilfritt boende – vägen framåt för en hållbar mobilitet? : en fallstudie av Cykelhuset Ohboy

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Filip Arnehed; [2019]
  Nyckelord :bilfritt boende; bilfri utveckling; parkering; parkeringsnormer; parkeringstal; bilpool; hållbar stadsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad kunskap om bilfritt boende som verktyg för hållbar mobilitet. Ett av de främsta verktyg som kommuner har för att styra mot en minskad andel bilresor är just parkering. LÄS MER

 2. 2. Bilfritt boende ur kommunens, byggherrars och boendes perspektiv : Alternativa mobilitetslösningar vid nyexploatering av flerbostadshus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Elin Johansson; [2018]
  Nyckelord :bilfritt boende; parkeringar; mobilitet; stadsplanering; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka alternativa mobilitetslösningar vid nyexploatering av flerbostadshus med fokus på kommunens, byggherrars och boendes inställning till bilfritt boende. Vidare syftar arbetet till att bidra till diskussionen om möjlighet till bilfritt boende i Gävle. LÄS MER

 3. 3. Bilfria områden : en utredande studie tillämpat i ett utvecklingsförslag för området Solbjer i Lund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ida Blank; [2014]
  Nyckelord :bilfri utveckling; bilfria områden; bilminskande åtgärder; styrmedel; Solbjer; Brunnshög;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att fördjupa mig i det allt mer aktuella ämnet bilfria områden, att tillämpa mina kunskaper och bidra till en fördjupad förståelse kring hur landskapsarkitekten kan arbeta med bilfria områden. Ämnet bilfria områden har sin grund i en bilfri utveckling som startades på 70-talet som en motreaktion till massbilismen. LÄS MER

 4. 4. Den bilfria staden : om hållbarhet och levnadsstandard

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Bennet; [2012]
  Nyckelord :bilfri stad; hållbar utveckling; stadsplanering;

  Sammanfattning : Privatbilismen i städerna är ett fenomen som har växt fram under det senaste halvseklet. Trots att bilismen endast funnits en såpass kort tid har den helt förändrat hur våra städer ser ut och hur vi lever våra liv. LÄS MER

 5. 5. En attraktiv bilfri stadsutveckling

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Tony Davidsson; [2010]
  Nyckelord :fysisk planering; stadsutveckling; kristianstad; trafikplanering; hållbara transportstrategier; hållbar utveckling; förtätning; gång- och cykel; kollektivtrafik;

  Sammanfattning : I dag finns det en uttalad önskan på många håll att minska biltrafiken i de svenska städerna till förmån för gång-, cykel- och kollektivtrafiken. Trots detta sker väldigt lite i praktiken och utvecklingen går snarare mot en ökad bilanvändning. LÄS MER