Sökning: "parkeringsnormer"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet parkeringsnormer.

 1. 1. Bilfritt boende – vägen framåt för en hållbar mobilitet? : en fallstudie av Cykelhuset Ohboy

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Filip Arnehed; [2019]
  Nyckelord :bilfritt boende; bilfri utveckling; parkering; parkeringsnormer; parkeringstal; bilpool; hållbar stadsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad kunskap om bilfritt boende som verktyg för hållbar mobilitet. Ett av de främsta verktyg som kommuner har för att styra mot en minskad andel bilresor är just parkering. LÄS MER

 2. 2. Hållbar parkeringsplanering och vikten av rumsliga analyser

  Master-uppsats, KTH/Samhällsplanering och miljö

  Författare :Haeffner Oscar; [2018]
  Nyckelord :Parking; GIS; Mobility; Parking norms; Spatial planning; Parkering; GIS; Mobilitet; Parkeringsnormer; Rumslig planering;

  Sammanfattning : As the population in the Stockholm region continues to increase problems arise regarding how these new inhabitants are to travel across the region in a sustainable way, this at the same time as making sure that municipalities are planning for sustainable land use. Solving the problem with mobility has historically been done through guaranteeing a set number of parking spaces in direct connection to new development through the use of parking norms. LÄS MER

 3. 3. Krav på parkering vid byggande av flerbostadshus

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Ellen Andersson; [2018]
  Nyckelord :Parkering; parkeringsnorm; parkeringspolicy; flerbostadshus; mobilitetsåtgärder; mobilitets tjänster; mobilitetslösningar; mobility management; krav på tomt; Parking; parking norm; parking requirements; apartment building; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Förtätning är en stark stadsbyggnadstrend idag. Med förtätning av tätorter kommer behovet av att göra kompromisser, alla stadsbyggnadskvaliteter kan inte rimligen få plats inom samma yta. LÄS MER

 4. 4. Nya Öckerö centrum - Konsekvenser av ett nytt kommuncentrum på parkeringar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andrea Larsson; [2016-06-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats studerar den förändrade trafik- och parkeringssituation som kommer till följd av en ny centrumbildning i Öckerö kommun och ämnar med stöd av vetenskaplig litteratur, inom främst samhällsbyggnad, dra slutsatser kring konsekvenserna ur ett hållbarhetsperspektiv. Hur biltrafiks- och parkeringsfrågor hanteras har en avgörande betydelse för en orts utveckling och det finns anledning att utreda effekterna av ett ökat antal boende och verksamheter på trafikflöden och parkeringssituationen i centrum. LÄS MER

 5. 5. Parkeringsköp ur kommuners perspektiv : Prissättning och syn på tillämpningen av parkeringsköp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Robin Slott; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Exploatörer måste vid nybyggnation iordningställa ett visst antal parkeringsplatser, ofta utifrån de parkeringsnormer som finns i kommunen. Om exploatören inte kan anlägga det antal parkeringsplatser som krävs på den egna tomten kan parkeringen lösas på en närliggande tomt via parkeringsköp. LÄS MER