Sökning: "demokrati gymnasiet"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden demokrati gymnasiet.

 1. 1. Den svenska läroplanen som en kämpande tro? : En analys av läroböcker för samhällskunskap i gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Max Larsson; [2022]
  Nyckelord :liberal universalism; läromedelsanalys; andrafiering; samhällsdidaktik; samhällskunskap; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Denna uppsats består av en läromedelsanalys av samhällskunskapsböcker för gymnasieskolan. Texten tar avstamp i några teoretiska utgångspunkter: den universalistiska liberalismen är inte värdeneutral och kan stå i konflikt med andra idétraditioner, massutbildningssystemet i västvärlden har varit en viktig komponent för att bygga en nationell identitet och utbildningssystemet konstruerar en samhällsgemenskap med traditioner och normer som riskerar att andrafiera och utöva symboliskt våld mot dem som står utanför normen. LÄS MER

 2. 2. ”Många elever tycker det är väldigt jobbigt även om de inte är talrädda” En intervjustudie om lärares perspektiv på gymnasieelevers talrädsla samt på muntlig framställning i förhållande till demokratiuppdraget

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Svenska; Lunds universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Elin Jaconelli; [2022]
  Nyckelord :språk; demokrati; muntlig framställning; talrädsla; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Ur ett demokratiskt perspektiv är muntlig framställning viktigt eftersom förmågan att göra sin röst hörd är såväl en rättighet som en skyldighet i ett demokratiskt samhälle. Dessutom är muntlig framställning ett krav för att elever i gymnasiet ska bli godkända i svenska. LÄS MER

 3. 3. Att utbilda i och genom demokrati i samhällskunskap : En kvalitativ intervjustudie om hur ämneslärare utbildar i och genom demokrati på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Axel Petersson; [2022]
  Nyckelord :utbildning i demokrati; utbildning genom demokrati; samhällskunskap; Robert Dahl;

  Sammanfattning : I den rådande läroplanen för gymnasieskolan står framskrivet att undervisningen skall ske genom demokratiska arbetsmetoder (Skolverket 2011a), det vill säga att undervisningen skall ske genom demokrati. Samtidigt står det framskrivet i ämnesplanen för samhällskunskap på gymnasiet att innehållet i undervisningen skall bestå av demokrati (Skolverket 2011b), det vill säga att undervisningen skall vara i demokrati. LÄS MER

 4. 4. Vilken typ av medborgare är det vi fostrar? : En genomgång av demokratiskt fostrande innehåll i samhällskunskapsläroböcker för gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rasmus Andersson; [2022]
  Nyckelord :Samhällskunskap; demokrati; demokratisk fostran; medborgarfostran; gymnasieskolan; läroböcker;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Miljö och demokrati i svenska läroböcker : En kvalitativ textanalys av hur miljöproblemen skildras ur ett demokratiskt perspektiv i svenska läroböcker i samhällskunskap för gymnasiet

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Magnus Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :läromedel; textanalys; framing-analys; demokrati; miljö; antropocentrism; ekocentrism;

  Sammanfattning : Denna studie utforskar hur svenska läromedel i samhällskunskap för gymnasiet skildrar miljöproblem utifrån ett demokratiskt perspektiv. Mot bakgrund av Läroplan för gymnasiet 2011:s skrivelser och tidigare forskning om demokrati och miljömedvetenhet i läromedel genomförs en kvalitativ textanalys av fem läroböcker. LÄS MER