Sökning: "djurunderstödd terapi"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden djurunderstödd terapi.

 1. 1. Att läka i naturen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emma Grahn; [2023]
  Nyckelord :nature-and animal assisted therapy; mental illness; coping; biopsychosocial model; psychiatric care; patient experiences; natur- och djurunderstödd terapi; psykisk ohälsa; biopsykosocial modell; psykiatrisk vård; patientupplevelser; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine four female patients' experiences of two different types of health care facilities. The patients had been treated for psychiatric disorders in a psychiatric patient facility in a hospital environment and also in a nature- and animal assisted healthcare facility. LÄS MER

 2. 2. Djurunderstödda insatser med katt på svenska äldreboenden : kattens påverkan och välfärd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Hanna Ayata Karbin; [2022]
  Nyckelord :Djurunderstödda insatser; djurunderstödd terapi; äldreboende; katt; terapidjur; Covid-19;

  Sammanfattning : Många av våra äldre i Sverige lider idag av ensamhet, oro och ångest. Efter att Covid-19-pandemin drabbade Sverige hårt infördes besöksförbud på alla landets äldreboenden, vilket gett ökad depression och ångest hos de äldre. För att förbättra måendet hos våra äldre kan djurunderstödda insatser användas. LÄS MER

 3. 3. Spegla mig! : En kvalitativ studie om terapeuters perspektiv på hästunderstöddterapi för individer med psykisk ohälsa.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sara Luisa Balia; Sarah Nilsson; [2014]
  Nyckelord :hästunderstödd terapi; ridterapi; djurunderstödd terapi; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på vad i den hästunderstödda terapin som gör behandlingen unik och verksam för individer med psykisk ohälsa. Vidare var syftet att undersöka hur den hästunderstödda terapin kan öka välmående hos barn med psykisk ohälsa. LÄS MER

 4. 4. Sociologiskt perspektiv på Hästunderstödd terapi

  Kandidat-uppsats, Pedagogik och sociologi; Filosofiska fakulteten

  Författare :Sofie Kandre; [2013]
  Nyckelord :Equine-assisted therapy; EAT; Animal assisted therapy; AAT; Human animal studies; Hästunderstödd terapi; HUT; Ridterapi; Djurunderstödd terapi; DUT;

  Sammanfattning : I Sociologiskt perspektiv på Hästunderstödd terapi studeras hur deltagares upplevelser och effekter av Hästunderstödd terapi med någon form av psykosocial inriktning kan förstås ur ett sociologiskt perspektiv. Fyra artiklar som behandlar Hästundersstödd terapi analyseras med ett konstruktivistiskt förhållningssätt och en induktiv ansats har antagits. LÄS MER

 5. 5. "Ibland hjälper han mig mer än vad alla ni i personalen gör." : Hur djur i vården påverkar välbefinnandet hos personer med långvarig ohälsa. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Filippa Wikström; Agnes Möller; [2013]
  Nyckelord :Animal-assisted intervention; Animal-assisted activity; Animal-assisted therapy; Equine-assisted therapy; Long-term illness; Well-being; Djurunderstödd intervention; Djurunderstödd aktivitet; Djurunderstödd terapi; Hästunderstödd terapi; Långvarig ohälsa; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Background: Animals have been shown to have a positive effect on people. The nursing science approach says that a person can experience well-being despite illness. The positive attributes of animals can be used in health care to help ill people experience well-being. LÄS MER