Sökning: "ersättning skada"

Visar resultat 6 - 10 av 204 uppsatser innehållade orden ersättning skada.

 1. 6. Skadestånd vid GDPR-överträdelser - En studie i hur GDPR förhåller sig till den svenska skadeståndsregleringen i fråga om skadeståndsansvar och arbetstagares skydd från skadeståndsskyldighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jesper Svensson; [2021]
  Nyckelord :Ersättningsrätt; GDPR; Principalansvar; Regressrätt; Skadeståndsrätt; Arbetsrätt; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The General Data Protection Regulation, GDPR, was implemented the 25th of May 2018. GDPR entailed a legal framework that strengthened the protection for personal information within EU and EES. High penalties and burdensome rules about compensation was introduced to make sure that everyone complied with the new regulation. LÄS MER

 2. 7. Ekologiskt skadestånd enligt 32 kap. MB

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Christoffer Nilsson; [2021]
  Nyckelord :skadeståndsrätt; ekologisk skada; naturvärden; miljöbalken; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna har uppsats har varit att undersöka hur svensk rätt hanterar skador på naturvärden inom ramen för 32 kap. MB för att undersöka om det överhuvudtaget är möjligt att få skadestånd för en ekologisk skada enligt 32 kap. men även hur en sådan skada skulle kunna komma att värderas. LÄS MER

 3. 8. Upphovsrättsligt skadestånd : Med fokus på beräkning av skadestånd vid upphovsrättsligt intrång genom tillgängliggörande av filmverk på internet

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Rasmus Lövrén; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det framgår redan av Regeringsformens (1974:152) (RF) 2 kap. 16 § att författare, konstnärer och fotografer äger rätt till sina verk enligt bestämmelser som meddelas i lag. LÄS MER

 4. 9. Vem får dom svarta pengarna? : Konkurrerande anspråk på penningbeslag vid penningtvättsbrott och målsägandens möjlighet att få sin skada reparerad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Klara Mtuya; [2021]
  Nyckelord :penningtvätt; penningtvättsbrott; sammanblandade kontomedel; skadestånd vid penningtvättsbrott; ersättning vid penningtvättsbrott; målsägandens rätt till ersättning; målsäganden; kontomedel; sakrätt; separationsrätt till sammanblandade kontomedel; skadestånd; skadeståndsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 10. Att neka rivningslov enligt PBL 9 kap. 34 § 2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Anna-Lotta Andersson; Emelie Andersson; [2020]
  Nyckelord :Demolition permits; culturally valuable buildings; municipalities; preservation; Rivningslov; kulturhistoriskt värdefulla byggnader; kommuner; bevarande;

  Sammanfattning : För att skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader från rivning används PBL 9 kap. 34 § 2 om byggnaden är placerad inom detaljplan eller områdesbestämmelser. Förarbeten till paragrafen är tydliga med att vad som definieras som kulturhistoriskt ska avgöras med hänsyn till lokala överväganden. LÄS MER