Sökning: "examensarbete förskola barn i behov av särskilt stöd"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden examensarbete förskola barn i behov av särskilt stöd.

 1. 1. ”Det har ju varit lite godtyckligt” – om överlämning från förskola till förskoleklass

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lynda MacGregor; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Examensarbete inom Lärarprogrammet LP01 Titel: “Det har ju varit lite godtyckligt” - om överlämning till förskoleklassFörfattare: Emmy Cronquist & Lynda MacGregor Termin och år: VT2018Kursansvarig institution: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Handledare: Jan Eriksson Examinator: Marita RhedinRapportnummer: VT18-1120-01Nyckelord: Överinskolning, förskoleklass, förskola, NPF, Med utgångspunkt i att förskoleklassen nu blir en obligatorisk del i skolplikten, samt vikten i att tidigt identifiera och bemöta barn i behov av särskilt stöd med insatser för främjat lärande, har vi frågat oss hur överinskolningen av barn från förskola till förskoleklass ser ut. Det framgår i styrdokumenten för de båda verksamheterna att det ska läggas ett extra fokus på barn i behov av särskilt stöd i samband med överlämning till förskoleklass för att övergången ska vara så odramatisk för barnen som möjligt. LÄS MER

 2. 2. Att identifiera och stödja särbegåvade barn i förskolan : En enkätstudie om förskolepedagogers självupplevda kunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Karin Bransell; [2017]
  Nyckelord :Barn; Särbegåvning; förskola; identifikation; särskilt stöd; pedagoger;

  Sammanfattning : Syftet med presenterat examensarbete är att undersöka förskolepedagogers kunskap om särbegåvade barn. Frågeställningen består av två forskningsfrågor; Hur uppfattar förskolepedagoger sin kunskap om särbegåvade barn? Uppvisar förskolepedagoger tecken på kunskap om särbegåvade barn? För att svara på dessa forskningsfrågor har en enkätundersökning genomförts, som riktat sig till yrkesverksamma förskollärare och barnskötare runt om i Sverige. LÄS MER

 3. 3. ”Allt som är främmande och svårt kanman lätt stöta ifrån sig.” : En kvalitativ studie om pedagogers arbete med barn i behov av särskilt stöd.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Julia Lundqvist; [2016]
  Nyckelord :förskola; inkludering; genus;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att fördjupa kunskapen om pedagogers uppfattning om barn i behovav särskilt stöd i förskolan. Vad anser pedagogerna utmärker ett barn i behov av särskilt stöd? Hur anpassar pedagogerna verksamheten utefter olika barns förutsättningar? Studien som ligger till grund för resultaten i detta examensarbete har utförs genom en kvalitativ studie och data har inhämtats genom kvalitativa intervjuer; tre intervjuer med verksamma pedagoger inom förskolan som alla har erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 4. 4. Barn i behov av särskilt stöd i förskolan- eller pedagoger i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Camilla Engström; [2016]
  Nyckelord :Förskola; särskilda behov; norm; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Förskolan är en organisation som skall baseras på varje barns behov och förmågor. Barnen i svensk förskola har inga uppnående mål eller krav utan istället riktas dessa krav mot verksamheten och pedagogerna som är verksamma i den. LÄS MER

 5. 5. Inkludering av barn i behov av särskilt stöd : När barn inte får den särskilda stöd de behöver

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Herberth Garcia Sanchez; [2015]
  Nyckelord :barn i behov av särskilt stöd; förskola; inkludering; exkludering; observation;

  Sammanfattning : I detta examensarbete presenterar jag min studie om inkludering av barn i behov avsärskilt stöd som inte får det stöd de behöver för att klara av sin pedagogiska ochsociala situation i skolan. Fokus i studien är hur förskollärare arbetar kringinkludering av barn i behov av särskilt stöd. LÄS MER