Sökning: "examensarbete förskola med kvalitativ metod"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden examensarbete förskola med kvalitativ metod.

 1. 1. Fysisk aktivitet : En studie om rörelse i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Carolin Larsson; Therese Larsson; [2019]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Förskola; Miljö och pedagoger;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att synliggöra om pedagoger planerar rörelsestunder för barnen samt i vilka miljöer de gör det. Vi har arbetat inom förskolans verksamhet omkring 20 år och upplever att fysik aktivitet/ rörelse har getts mindre fokus på senare tid. LÄS MER

 2. 2. Minde the Gap : en fallstudie om framgångsfaktorer och delaktighet vid övergångar mellan skolmiljöer.

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Johanna Wikdahl; Katarina Witting; [2019]
  Nyckelord :Delaktighet; lärande; lärmiljöer; progression; samverkan; övergångar;

  Sammanfattning : Preschool, preschool class and comprehensive school are separate forms of schooling in Sweden. As a consequence, Swedish children experience two transitions between three school forms in little more than a year’s time. The aim of this qualitative study is to provide a better understanding of successful transitions. LÄS MER

 3. 3. Bildskapande i förskolan : En studie om bild och undervisning i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Liselott Arrhenius; Katja Leverette; [2019]
  Nyckelord :bildskapande; undervisning; estetik; lärande; kreativ process; pedagog och förskola;

  Sammanfattning : Inledning I detta examensarbete vill vi undersöka betydelsen av undervisning inom kunskapsområdet bildskapande i förskolan. På vilket sätt pedagogerna resonerar om dess betydelse och förhållningssätt utifrån deras kompetenser. Samt om och hur detta kan påverka barns utveckling och lärande i verksamheterna. LÄS MER

 4. 4. ”Ingen fara, ingen fara” : En observationsstudie om barns kamratkulturer i fri lek utifrån Corsaros teorier.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linda Cheng; Yiliu Chen; [2019]
  Nyckelord :Förskoledidaktik; lek; lärande; fri lek; förskola; kamratkultur; kamratallianser; interaktion; artefakter; strategier; regler; tolkande reproduktion; agens;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att undersöka och öka kunskap om barns kamratkulturer i fri lek med fokus på fysiska artefakter, regler och strategier. För att undersöka detta använder vi oss av Corsaros teorier som teoretiskt perspektiv. Studien utförs i en barngrupp utifrån en svensk förskolekontext i inomhusmiljöer. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares upplevelser om barns maktutövande : Utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Siri Estehag; Sofia Karlsson; [2019]
  Nyckelord :makt; dominans; styrning; förskola; genus;

  Sammanfattning : Inledning I samhället finns en generell syn på hur flickor respektive pojkar utövar makt och dominans. Den generella uppfattningen är att flickor använder mer blickar och verbal dominans medan pojkar använder mer fysisk dominans. LÄS MER