Sökning: "exempel på juridiska problem"

Visar resultat 21 - 25 av 185 uppsatser innehållade orden exempel på juridiska problem.

 1. 21. Självkörande fordon - problematiken kring förare och straffansvar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Ahlgren; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar problemet kring självkörande fordon och ansvarsfrågan som än så länge inte har behandlats av lagstiftaren eller svensk domstol. Uppsatsens frågeställning är om någon annan än bilens AI kan anses vara förare och om den personen kommer vara straffrättsligt ansvarig vid en trafikolycka. LÄS MER

 2. 22. En grön rättighet eller grönare rättigheter? – En undersökning av människoskyddet med avseende på miljöfaktorer inom ramen för EKMR

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Rävås; [2017]
  Nyckelord :Folkrätt; Miljörätt; Mänskliga rättigheter; Europakonventionen; Europadomstolen; Miljörättigheter; Banjulstadgan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The environment and climate change as well as human rights have both been international concerns for a long time. Lately there has arisen a discussion about the connection between these two. The discussion has above all been about the impact that the environment has on humans. Pollution, natural disasters, industrial emissions, etc. LÄS MER

 3. 23. Prövning av onyttiga besvär i förvaltningsdomstolarna – En probleminventering.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Åsa Renhammar; [2016-02-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar det förvaltningsprocessuella fenomenet ”onyttiga besvär” samt den sakprövning som i vissa fall företas av domstolen i dessa mål. Ett besvär är onyttigt om saken, ett överklagat förvaltningsbeslut, förlorat konkret aktualitet och inte längre kan ändras. Ett sådant mål ska avskrivas av domstolen. LÄS MER

 4. 24. Konflikten mellan privat och offentligt inom integritetsskydd - en introduktion till lagstiftarens utmaningar; med historiska och nutida exempel

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rasmus Hansen Jagrelius; [2016]
  Nyckelord :Eu-rätt; IT-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This text is intended as a short introduction to the legal field of protection of personal data. The text takes up some recurring conflicts and difficulties of the subject through historical examples and a brief glance at the debate on the subject in the latter half of the 1900s in Sweden. LÄS MER

 5. 25. Bulvanen och huvudmannen bakom - En studie kring den faktiske företrädarens straffrättsliga ansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Roubert; [2016]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; rättsvetenskap; företagaransvar; faktisk företrädare; bulvan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Economic crime has played an increasingly significant role in our modern society. Crime perpetrated within companies are becoming more of a social problem, not least when it comes to organized crime. It has become of greater importance, how to hold the persons who commit crimes within a company accountable for their deeds. LÄS MER