Sökning: "exempel på planering och genomförande"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden exempel på planering och genomförande.

 1. 1. Ledning av Specialoperationer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Andreas Hedborg; Johan Neidmark; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Specialförband har under mer än ett halvt sekel ökat i betydelse i egenskap av komplement till de traditionella stridskrafterna. Under denna period har förhållandevis lite forskning genomförts kring hur ledning (planering, förberedelser och genomförande) av specialoperationer på taktisk nivå bör bedrivas. William H. LÄS MER

 2. 2. Elevdemokrati? Ja....vad betyder det?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Garmer; Elin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :elevdemokrati elevinflytande EPU elevplanerad undervisning svenskämnet svenskämnet som demokratiämne;

  Sammanfattning : Följande examensarbete fokuserar på frågan kring hur eleverna ska inkluderas i planering och genomförande av skolarbetet. Vi har valt att undersöka elevdemokrati i skolan generellt och i svenskämnet i synnerhet och belyser både rektors, lärares och elevernas perspektiv. LÄS MER

 3. 3. BFL - Ett framgångsrikt skolutvecklingsprojekt? : En studie av effekterna av ett uppifrån kommande utvecklingsinitiativ.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Hannah Tengelin; [2019]
  Nyckelord :Assessment for learning; formative assessment; teacher learning communities; school improvement; collaborative learning.; Bedömning för lärande; formativ bedömning; kollegialt lärande; skolutveckling; TLC-grupper.;

  Sammanfattning : Studien syftar till att belysa huruvida bedömning för lärande (BFL) har institutionaliserats bland lärarna på Lindängsgymnasiet efter ett genomfört skolutvecklingsprojekt. Den har också som mål att, med utgångspunkt i en teori om framgångsrik skolutveckling som utvecklats av Ulf Blossing, ta reda på vilka faktorer under initierings- och implementeringsfasen som kan ha varit avgörande för huruvida projektet nådde institutionaliseringsfasen eller inte. LÄS MER

 4. 4. ”Det måste gå, vi tar inte ett nej för ett nej” : när civilsamhället bygger bostäder på landsbygden

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Martina Staxäng; [2019]
  Nyckelord :bostadsbyggande; landsbygd; samhällsentreprenörskap; resurser; nätverk;

  Sammanfattning : Alla behöver vi någonstans att bo. En stor majoritet av Sveriges kommuner uppger år 2018 att de har brist på bostäder och de bakomliggande orsakerna till detta kan variera. I landsbygdsområden och mindre orter är en vanlig anledning att det inte anses vara lönsamt att bygga nytt, även om det finns en efterfrågan. LÄS MER

 5. 5. Kostnadsanalys av ekologisk kompensation : en studie av förflyttning av död ved vid Aitikgruvan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Malin Söderlind; [2018]
  Nyckelord :arbetsmetodik; tidsåtgång; produktivitet; känslighetsanalys; Komatsu 865; Scania R440; Terri ATD;

  Sammanfattning : Biologisk mångfald är viktig för att upprätthålla funktionella ekosystem. Ekologisk kompensation är en ny metod som används för att stoppa nettoförlusten av biologisk mångfald och försämring av ekosystemtjänster. LÄS MER