Sökning: "färdmedelsvalet"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet färdmedelsvalet.

 1. 1. Landsbygden finns också! : En studie om Värmlands skoltrafik ur vårdnadshavares perspektiv i kommunerna Arvika och Grums

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Astrid Johansson; Nina Lundin; [2020]
  Nyckelord :skoltrafik; skolskjuts; vårdnadshavare; utveckling; Värmland;

  Sammanfattning : I Värmland är ett stort antal barn skolskjutsberättigade vilket gör att regionens kommuner har en stor budget till skoltrafiken. Samtidigt upplever Region Värmland att skoltrafiken inte nyttjas i den grad som det planeras för, och att det beror på att vårdnadshavare istället väljer att skjutsa sina barn. LÄS MER

 2. 2. Restidskvotens påverkan på färdmedelsvalet - En undersökning av sambandet för mellanstora kommuner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Bob Olausson; David Solvin; [2019]
  Nyckelord :Restidskvot; kollektivtrafik; färdmedelsval; färdmedelsfördelning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Restidskvot används som ett mått över kollektivtrafikens attraktivitet, många kommuner delar viljan att göra kollektivtrafiken just attraktivare för att öka andelen resenärer. Stockholms län visade i en rapport för över 25 år sedan ett samband mellan restidskvot och kollektivtrafikandel. LÄS MER

 3. 3. Vådan av att skjutsa barn : En kvantitativ studie av påverkan på barn och ungdomars resebeteende till och från sportaktiviteter och reflektion kring skäl för att möjliggöra förändringar

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Fatima Vidimlic; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sverige är ett av landen med störst ekologiskt fotavtryck i världen vilket delvis kan förklaras av det höga bilanvändandet. 77 procent av resorna i Sverige är resor som görs med personbil och ungefär hälften av dessa är fritidsresor. Till fritidsresorna räknas bland annat de  resor som görs när man skjutsas till fritidsaktiviteter. LÄS MER

 4. 4. I jakten på hållbart resande : en fallstudie om planeringen för minskad bilism

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Camilla Arnberg; [2012]
  Nyckelord :kollektivtrafik; vanebilist; färdmedelsval; stigberoende; Linköping; Norrköping;

  Sammanfattning : Ökad medvetenhet om hållbarhetsfrågor har medfört ett behov i många kommuner och regioner att verka för ett mer hållbart resande, där minskad bilanvändning ofta är en uttalad målsättning. Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera planeringen för att uppnå ett mer hållbart resande. LÄS MER

 5. 5. BETYDANDE ASPEKTER FÖR PÅVERKAN PÅ PARKERINGSBEHOVET

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - väg- och trafikteknik

  Författare :Maxime Anoman; [2009]
  Nyckelord :parkering; parkeringstal; parkeringsbehov; behovstal; parkeringsplats; trafik; trafiksystem; väg; gata; färdmedelsvalet; parkeringspolicy; parkeringsnorm; kollektivtrafiksförsörjning; parkeringsanläggningar; betalningssystem; parkeringsavgift; samnyttjande; Building construction; Byggnadsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Parkeringsfrågan som under lång tid har varit en viktig del av stads- och trafikplanering i många stora städer både i Europa (London, Manchester etc.) och i USA har visat sig spela en stor roll inom områden med trafiksystem. Parkeringsfrågor har under åren fått en allt större betydelse för miljön och trafiken i tätbefolkade orter. LÄS MER