Sökning: "förhistorisk tid"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden förhistorisk tid.

 1. 1. Multistressors Related to Climate Change and Their Effects on Global Biodiversity during the Cenozoic Age

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Robin Mårtensson; [2018]
  Nyckelord :multistressors; biodiversity; paleontology; Paleocene; Eocene; Oligocene; Miocene; Pliocene; Pleistocene; sea level; deep ocean temperature; sea surface temperature; carbon dioxide; foraminifera; ocean circulation; Cenozoic; paleoceanography; climate change; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : As multistressors have been shown to have significant effects on biodiversity and ecosystem functioning, the following study was made with the purpose of examining how a number of stressors specifically connected to climate change may have varied during the latest 65,5 million years and whether it is possible to predict potential effects on global biodiversity in the future. The analyses focused on global species richness during the Cenozoic age along with variables such as variations in atmospheric CO2, sea surface temperatures and global sea levels derived from analyses of various stable isotopes found in marine sediments. LÄS MER

 2. 2. Våtmarken i odlingslandskapet : en attitydundersökning bland jordbrukare i Segeåns avrinningsområde

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Jonathan Sjöström; [2013]
  Nyckelord :våtmark; odlingslandskap; biotopskydd; wetland; farm land; habitat protection; agricultural landscape;

  Sammanfattning : Från förhistorisk tid till 1800-talets modernisering av jordbruket, har våtmarkerna spelat en betydande roll för människans val av bosättning och överlevnad. Man vet att i till exempel Skåne och Mälardalen är hela 90 % av våtmarkerna borta. Våtmarker tillhör landets mest artrika naturtyper. LÄS MER

 3. 3. Marina visioner : nya idéer för småbåtshamnen i ljuset av utveckling, urbanisering och klimatförändring; tillämpat i Rydebäck

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Alfred Persson; [2008]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; urban; urbanism; hamn; småbåtshamn; fritidshamn; utveckling; strandskydd; klimatförändring; hav; land; resa; havsnivå; vision; Helsingborg; Rydebäck; konstgjorda rev; miljöpåverkan; miljökonsekvens;

  Sammanfattning : New dwellings and commercial buildings in coastal regions has for some time now been a focal point. Old industrial harbours are regenerated into modern living areas with a recreational purpose. In Sweden the marina has not taken part in this development, thus remained in the monotony and large-scale structures of modernism. LÄS MER

 4. 4. Hur ser sjuksköterskor på personer med diagnosen schizofreni? – Faktorer som påverkar attityderna

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Linda Wesén; [2007-11-26]
  Nyckelord :attityder; schizofreni; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Inledning/bakgrund: Mellan raderna i historiska skrifter kan man skönja tecken på symptom som kan tyda på att människor haft schizofreni redan i förhistorisk tid, än idag är dess etiologi inte helt klarlagd. Sjukdomen är mycket stigmatiserande och har genom tiderna präglats av olika förklaringsmodeller. LÄS MER

 5. 5. Hydd- och huskonstruktioner från förhistorisk tid : En kronologisk översikt från stenålder till tidigmedeltid i östra Mellansverige.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Marie Nyström; [2006]
  Nyckelord :Stone Age; Bronze Age; Iron Age; Eastern Central Sweden; houses; house constructions; hut remains; balanced; over-balanced; under-balanced; three-aisled; twoaisled; one-aisled; trench. Bilden;

  Sammanfattning : This thesis is a chronological survey over the hut and house remains from the Stone Age to the Early Middle Ages in Eastern Central Sweden. The thesis also contains a test which I have conducted to see which investigation method had the best results in identifying house remains at an archaeological site. LÄS MER