Sökning: "förskollärares delaktighet"

Visar resultat 1 - 5 av 177 uppsatser innehållade orden förskollärares delaktighet.

 1. 1. Förskollärarens arbete med dokumentation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Neman; Jennie Kirchner; [2019]
  Nyckelord :dokumentation; pedagogisk dokumentation; barns perspektiv; vuxen perspektiv; konstruktionistiskt perspektiv; delaktighet;

  Sammanfattning : Med tanke på de yrkeserfarenheter vi båda besitter om dokumentation blev det i våra diskussioner om hur dokumentationsarbetet tillämpas i förskolan, synligt att vi till viss del inte delade en gemensam förståelse för innebörden av begreppet dokumentation. Dessa skiljaktigheter som synliggjordes i våra samtal med varandra, väckte en nyfikenhet för diverse tillvägagångssätt för dokumentation och sist men inte minst, syftet med dokumentationsarbetet i förskolan. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ studie om arbetet med barns kamratkulturer i förskolan : att skapa samhörighet i barngrupp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Felicia Wallin Hännikäinen; Matilda Olsson; [2019]
  Nyckelord :Kamratkulturer; utanförskap; goda relationer; delaktighet; förebild;

  Sammanfattning : I dagens samhälle går nästan alla barn i åldern 1–5 år i förskolan. Det innebär att de kommer möta många andra individer från olika kulturer och sammanhang under deras vardag. LÄS MER

 3. 3. Barns inflytande i planerade aktiviteter i förskolan : En kvalitativ studie om några förskollärares resonemang om barns inflytande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Amelie Lönegren; Angelica Stoor; [2019]
  Nyckelord :Preschool; Preschool teacher; Power; Norms; Children´s influence; Participation; Förskola; Förskollärare; Makt; Normer; Barns inflytande; Delaktighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få kunskap om hur makt och normer påverkar barns inflytande i förskolan. Vi har valt att rikta fokus mot hur förskollärare ger barn inflytande i planerade aktiviteter inomhus. LÄS MER

 4. 4. Högläsning i förskolan : förskollärares uppfattning om högläsning i verksamheten.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Pernilla Lundberg; Eleonor Malmsten; [2019]
  Nyckelord :reading aloud; literacy; preschool; language development filtrering: peer reviewed; engelska och svenska artiklar; från 2008; preschool; kindergarden; early childhoodeucation;

  Sammanfattning : Forskning visar att en sjuttonåring som regelbundet har läst och/eller lyssnat till texter har ca 50 000-70 000 ord i sitt ordförråd medan en sjuttonåring som inte har läst och/eller lyssnat till texter har ett ordförråd på ca 15 000-17 000 ord (Dole, Duffy, Roehler, & Pearson, 1991). Syftet med studien är att skapa större kunskap kring högläsning i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares möjligheter och hinder till att utveckla barns flerspråkighet i förskolan : Förskollärares uppfattningar om barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Sara Melzén; [2019]
  Nyckelord :förskola; flerspråkighet; modersmål; föräldrars delaktighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka möjligheter och hinder som förskollärare uppfattar till en flerspråkig utveckling hos barnen på förskolan, samt vilka förutsättningar förskollärare har önskemål om för att verksamheten ska kunna utvecklas i detta avseende. Studien har genomförts med kvalitativa intervjuer av utbildade förskollärare på fyra olika förskolor. LÄS MER