Sökning: "fallstudie malmö högskola"

Visar resultat 1 - 5 av 293 uppsatser innehållade orden fallstudie malmö högskola.

 1. 1. Ostlänken & Fjärde storstadsregionen : En fallstudie av hur osäkerhet och regional samverkan hanteras i den kommunala översiktsplaneringen i Norrköping och Linköping

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Moa Kjellberg; Maria Öiås; [2021]
  Nyckelord :Ostlänken; fjärde storstadsregionen; mellankommunal planering; regional planering; funktionell region; polycentrisk utveckling; platsidentitet; platsmarknadsföring; osäkerhet; strategisk planering;

  Sammanfattning : Vid stora infrastrukturprojekt påverkas den kommunala fysiska planeringen, men frågan är hur? Denna kandidatuppsats ämnar undersöka detta genom en fallstudie av hur det nationella infrastrukturprojektet Ostlänken har påverkat den kommunala och mellankommunala planeringen som genomförts i den fjärde storstadsregionen, en funktionell region bestående av Norrköping och Linköping. Platsidentiteten fjärde storstadsregionen uppkom för att uppmärksamma regionens nationella och internationella position som en av Sveriges främsta storstadsregioner tillsammans med Stockholm, Göteborg och Malmö. LÄS MER

 2. 2. Kulturarv i rekonstruktion : En fallstudie om bevarande och återskapande av kulturarv i Nyhamnen, Malmö

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Linnea Sundström; [2020]
  Nyckelord :bevarande; återskapande; kulturarv; hamnomvandling; socialkonstruktuvism; industriarv;

  Sammanfattning : En av de viktigaste uppgifterna för samtida stadsplanering är omvandlingen av 1900-talets industri- och hamnområden. När hamnområden omvandlas från platser för produktion till moderna bostadsområden förändras platsens karaktär och struktur drastiskt. LÄS MER

 3. 3. Norra Sorgenfri skapar stad : Diskursanalys av ett stadsbyggnadsprojekt som del i stadens hållbara utveckling

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Emelie Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; social hållbarhet; rättvisa; integration; stadsutveckling; kommunal planering; diskursanalys; Malmö; Norra Sorgenfri;

  Sammanfattning : Många städer och kommuner har under de senaste decennierna fått omformulera identitet och riktning till följd av att industrier flyttat eller lagts ner. För att skapa ny och långsiktig tillväxt för städerna till förmån för invånarna har bland annat hållbar utveckling setts som ett begrepp att arbeta efter. LÄS MER

 4. 4. Att mäta grönska i staden : En effektivitetsstudie av grönytefaktormodeller

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Erik Widell; Daniel Larsson; [2019]
  Nyckelord :Fysisk planering; stadsplanering; grönyta; grönytefaktor; grönytefaktormodell;

  Sammanfattning : I samband med en tätare stad riskerar människors tillvaro försämras i anknytning till en brist på tillgång till naturen och dess ekosystemtjänster. Grönytor har en positiv effekt på människors hälsa och kan reglera olika aspekter av miljön, t.ex. temperatur och vattenavrinning. LÄS MER

 5. 5. Batterielektriska lastbilar i Malmö stad - en fallstudie i citydistribution

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Freddy Larsson; [2019]
  Nyckelord :Batterielektrisk; lastbil; rutt; körschema; GPS; Öresund; Greater Copenhagen; Battery Electric Truck; route; Skåne; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Enligt Trafikverkets siffror ökade utsläppen av växthusgaser från transportsektorn med 0,5 % under 2018 samtidigt som de måste minska med 8 för att nå de uppsatta målen. Ökningen berodde främst på en ökad lastbilstrafik. Det krävs flera lösningar för att nå detta mål. LÄS MER